ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Připojení nemovitosti na komunikaci

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.

4. Základní informace k životní situaci
Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno napojení pozemku, zpevněné plochy, zahrady apod. na komunikaci vybudováním sjezdu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou připojení, popř. změny stávajícího připojení, je stanovisko vlastníka/správce pozemní komunikace, na kterou bude vjezd napojen a závazné stanovisko Policie ČR. Žadatel zjistí na Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace a požádá ho o stanovisko s připojením. Závazné stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, stanovisko vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace, popř. závazné stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném silničním správním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace II., III., IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v Praze 14 a Dolních Počernicích je podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po a St 7:30 – 18:00 hodin.

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace I. třídy (tj. komunikace v ul. Českobrodská, Chlumecká, Kolbenova, Poděbradská, Průmyslová a Pražský okruh) je Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách Po 12:00 – 17:00, St 8:00 – 18:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci, popř. rozhodnutí o povolení změny stávajícího připojení, je nutno doložit projektovou
dokumentaci (okótovanou situaci připojení se zakreslením rozhledových poměru podle ČSN 73 6110/Z1) a stanoviska dle bodu 6. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o povolení zvl. už. komunikace – ohlášení užívání veřejného prostranství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se hradí v pokladně Úřadu městské části Praha 14.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle § 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení u silničního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokutu lze uložit fyzické osobě podle § 42a, právnické a podnikající fyzické osobě podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy
Kdo je stavebníkem sjezdu nebo vjezdu?
Vlastník nemovitosti, jehož potřebou je zřízení sjezdu nebo vjezdu vyvoláno.

22. Další informace
Žádné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Sbírka zákonů České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Ve většině případů je vlastní realizace sjezdu nebo vjezdu spojena se stavbou budovy, oplocení, případně s terénními úpravami, které jsou dále řešeny na odboru výstavby (žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby apod.).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba
Tel.: 281 005 323, 281 005 321, 281 005 322.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
2. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován
2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Bez poznámek.