ÚMČ P14

Připojení nemovitosti na komunikaci

Odbor dopravy

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.

4. Základní informace k životní situaci

Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno napojení pozemku, zpevněné plochy, zahrady apod. na komunikaci vybudováním sjezdu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou připojení, popř. změny stávajícího připojení, je stanovisko vlastníka/správce pozemní komunikace, na kterou bude vjezd napojen a závazné stanovisko Policie ČR. Žadatel zjistí na Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace a požádá ho o stanovisko s připojením. Závazné stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, stanovisko vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace, popř. závazné stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušném silničním správním úřadě.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace II., III., IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v Praze 14 a Dolních Počernicích je podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 14, Bří. Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po a St 7:30 – 18:00 hodin.

Příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikace I. třídy (tj. komunikace v ul. Českobrodská, Chlumecká, Kolbenova, Poděbradská, Průmyslová a Pražský okruh) je Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách Po 12:00 – 17:00, St 8:00 – 18:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci, popř. rozhodnutí o povolení změny stávajícího připojení, je nutno doložit projektovou
dokumentaci (okótovanou situaci připojení se zakreslením rozhledových poměru podle ČSN 73 6110/Z1) a stanoviska dle bodu 6. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o povolení zvl. už. komunikace – ohlášení užívání veřejného prostranství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se hradí v pokladně Úřadu městské části Praha 14.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle § 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení u silničního správního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu lze uložit fyzické osobě podle § 42a, právnické a podnikající fyzické osobě podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Kdo je stavebníkem sjezdu nebo vjezdu?
Vlastník nemovitosti, jehož potřebou je zřízení sjezdu nebo vjezdu vyvoláno.

22. Další informace

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Sbírka zákonů České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ve většině případů je vlastní realizace sjezdu nebo vjezdu spojena se stavbou budovy, oplocení, případně s terénními úpravami, které jsou dále řešeny na odboru výstavby (žádost o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby apod.).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba

Tel.: 281 005 323, 281 005 321, 281 005 322.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 5. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez poznámek.