ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Připojení nemovitosti na komunikaci

3. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci.

4. Základní informace k životní situaci
Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu je pojem vyplývající ze zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno napojení pozemku, zpevněné plochy, zahrady apod. na komunikaci vybudováním sjezdu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou připojení, popř. změny stávajícího připojení, je stanovisko vlastníka/správce pozemní komunikace, na kterou bude vjezd napojen a závazné stanovisko Policie ČR. Žadatel zjistí na Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 14 vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace a požádá ho o stanovisko s připojením. Závazné stanovisko Policie ČR – Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Odboru služby dopravní policie, si žadatel zajistí přímo v jejich sídle v Kongresové ul. 2, 140 21Praha 4, nebo prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu. Přílohou žádosti bude projektová dokumentace, stanovisko vlastníka/správce dotčené pozemní komunikace, popř. závazné stanovisko Policie ČR.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném silničním správním úřadě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Pro vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci, popř. rozhodnutí o povolení změny stávajícího připojení, je nutno doložit projektovou
dokumentaci (okótovanou situaci připojení se zakreslením rozhledových poměru podle ČSN 73 6110/Z1) a stanoviska dle bodu 6. V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo, IČ a telefonické spojení. V případě, že je žadatel zastoupen, předloží plnou moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář – Žádost o povolení zvl. už. komunikace – ohlášení užívání veřejného prostranství

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se hradí v pokladně Úřadu městské části Praha 14.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle správního řádu 30 dnů, u složitých případů maximálně 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník/správce dotčené komunikace, popř. další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Plnění podmínek uvedených v rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

28. Popis byl naposledy aktualizován
2. 5. 2018

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení.