ÚMČ P14

Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)

Odbor životního prostředí

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely (např. výstavbu) je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Souhlas je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. Do ZPF náleží např. orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a další plochy uvedené v § 1 citovaného zákona (i půda dočasně neobdělávaná).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (investor).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti včetně níže uvedených příloh.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti na podatelně úřadu nebo jejím zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy – pro MČ Praha 14 a MČ Praha Dolní Počernice je to Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad MČ Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9
S kým: Oddělení ochrany prostředí
Kdy: Po a St 7:30-18 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádost budou uvedeny náležitosti podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a to zejména:

účel zamýšleného odnětí, druh odnětí (trvale, dočasně), soupis pozemků dotčených stavbou náležejících do ZPF, výměra pozemků nebo jejich částí určených k odnětí, základní údaje o zamýšlené stavbě, funkce, je-li v souladu s územním plánem, u dočasného odnětí doba trvání

K žádosti se přiloží:

výpis z Katastru nemovitostí, zákres navrhovaného odnětí ve snímku katastrální mapy, situační výkres s vyčíslením ploch záboru, není-li žadatelem vlastník pozemku, vyjádření všech vlastníků pozemku (popřípadě nájemců), výpočet odvodu za odnětí s výjimkou případů uvedených v § 11 a odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o  ochraně ZPF, předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh na jejich hospodárné využití, u dočasného odnětí plán rekultivace, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany, informace – v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu s odnětím nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena (obvykle do 30 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci a nájemci dotčených pozemků

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k charakteru žádosti s přílohami není možné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Proti vydanému souhlasu (nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je souhlas závaznou součástí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Užívá-li osoba zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, dopouští se následujícího přestupku, za který bude uložena pokuta:

  • fyzické osobě do výše 1 000 000 Kč podle § 20 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF
  • právnické a podnikající fyzické osobě do výše 10 000 000 Kč podle § 20a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Na telefonu 281005325.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

V právních předpisech uvedených v bodě 17.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  • Změna zemědělské půdy na lesní pozemek – rozhodnutí o využití území, které vydává odbor výstavby, jehož součástí je souhlas s odnětím zemědělské půdy.
  • Změna trvalého travního porostu na ornou půdu – rozhodnutí orgánu ochrany ZPF, kterým je v tomto případě odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
  • Ostatní změny kultur v rámci ZPF a změna nezemědělské půdy na zemědělskou – rozhodnutí o využití území, které vydává odbor výstavby.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Ing. Pavel Brázdil, referent – ZPF, ovzduší, separace odpadu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———