ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)

3. Pojmenování (název) životní situace

Souhlas s odnětím zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely (např. výstavbu) je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Souhlas je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. Do ZPF náleží např. orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a další plochy uvedené v § 1 citovaného zákona (i půda dočasně neobdělávaná).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít (investor).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti včetně níže uvedených příloh.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti na podatelně úřadu nebo jejím zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF, v jehož obvodu leží největší část odnímané plochy – pro MČ Praha 14 a MČ Praha Dolní Počernice je to Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádost budou uvedeny náležitosti podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a to zejména:

účel zamýšleného odnětí, druh odnětí (trvale, dočasně), soupis pozemků dotčených stavbou náležejících do ZPF, výměra pozemků nebo jejich částí určených k odnětí, základní údaje o zamýšlené stavbě, funkce, je-li v souladu s územním plánem, u dočasného odnětí doba trvání

K žádosti se přiloží:

výpis z Katastru nemovitostí, zákres navrhovaného odnětí ve snímku katastrální mapy, situační výkres s vyčíslením ploch záboru, není-li žadatelem vlastník pozemku, vyjádření všech vlastníků pozemku (popřípadě nájemců), výpočet odvodu za odnětí s výjimkou případů uvedených v § 11 a odst. 1 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o  ochraně ZPF, předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh na jejich hospodárné využití, u dočasného odnětí plán rekultivace, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany, informace – v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu s odnětím nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena (obvykle do 30 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci a nájemci dotčených pozemků

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby si může orgán ochrany ZPF vyžádat další podklady.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k charakteru žádosti s přílohami není možné.

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.