ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Úmrtí

Kancelář tajemníka

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí

4. Základní informace k životní situaci

Při úmrtí se pozůstalá osoba nebo objednavatel pohřbu obrátí na pohřební službu. Zde prokáže svoji totožnost, předloží občanský průkaz zemřelého a jeho rodný, popřípadě oddací list a rodné číslo pozůstalého manžela. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice, kde úmrtí nastalo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společnédomácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Dále pak i fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí, po obdržení listu o prohlídce mrtvého, provede zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Např. kontaktovat matriční úřad (i telefonicky).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zápis do matriky provede a úmrtní list vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pokud k matriční události došlo ve správním obvodu matričního úřadu MČ Praha 14 bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Pokud matrika obdrží veškeré potřebné podklady pro zápis do matriky, zašle úmrtní list do vlastních rukou objednavateli pohřbu.
  • Pokud si pozůstalý, nebo objednavatel pohřbu vyzvedne úmrtní list osobně, musí předložit svůj průkaz totožnosti a prokázat oprávněnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

———

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned po obdržení potřebných podkladů pro zápis do matriky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, je-li je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán jeho údaj o rodinném stavu nebo partnerství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Zemřela mi sousedka a zajišťovala jsem její pohřeb. Mám nárok na vydání jejího úmrtního listu?
Ano, máte jako vypravitel pohřbu.

Zemřela mi manželka. Její tělo bylo podrobeno pitvě. Bude na úmrtním listu uvedena příčina úmrtí?
Ne, nebude. Dle § 31 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se příčina úmrtí v matrice a tedy ani v úmrtním listu neuvádí.

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Při případné ztrátě úmrtního listu je možné požádat o duplikát dokladu – viz životní situace – Ztráta matričních dokladů.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

—-

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———