ÚMČ P14

Matrika / Úmrtí

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí

4. Základní informace k životní situaci

Při úmrtí se pozůstalá osoba nebo objednavatel pohřbu obrátí na pohřební službu. Zde prokáže svoji totožnost, předloží občanský průkaz zemřelého a jeho rodný, popřípadě oddací list a rodné číslo pozůstalého manžela. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice, kde úmrtí nastalo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Dále pak i fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí, po obdržení listu o prohlídce mrtvého, provede zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat matriční úřad, příslušný dle místa úmrtí (např. telefonicky).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zápis do matriky provede a úmrtní list vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pokud k matriční události došlo ve správním obvodu matričního úřadu MČ Praha 14 bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro).

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Pokud matrika obdrží veškeré potřebné podklady pro zápis do matriky, zašle úmrtní list do vlastních rukou vypraviteli pohřbu.
  • Pokud si pozůstalý, nebo vypravitel pohřbu vyzvedne úmrtní list osobně, musí předložit svůj průkaz totožnosti a prokázat oprávněnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o duplikát matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Za vydání prvopisu úmrtního listu se správní poplatek neplatí.
  • Za vydání druhopisu (duplikátu): správní poplatek 300,- Kč.
  • Za vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu se hradí správní poplatek 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned po obdržení potřebných podkladů pro zápis do matriky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, je-li je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán jeho údaj o rodinném stavu nebo partnerství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
  • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Zemřela mi sousedka a zajišťovala jsem její pohřeb. Mám nárok na vydání jejího úmrtního listu?
Ano, máte jako vypravitel pohřbu.

Zemřela mi manželka. Její tělo bylo podrobeno pitvě. Bude na úmrtním listu uvedena příčina úmrtí?
Ne, nebude. Dle § 31 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se příčina úmrtí v matrice a tedy ani v úmrtním listu neuvádí.

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Při případné ztrátě úmrtního listu je možné požádat o duplikát dokladu – viz životní situace – Ztráta matričních dokladů.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———