ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Matrika – Úmrtí

3. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí

4. Základní informace k životní situaci

Při úmrtí se pozůstalá osoba nebo objednavatel pohřbu obrátí na pohřební službu. Zde prokáže svoji totožnost, předloží občanský průkaz zemřelého a jeho rodný, popřípadě oddací list a rodné číslo pozůstalého manžela. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice, kde úmrtí nastalo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Dále pak i fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí, po obdržení listu o prohlídce mrtvého, provede zápis do knihy úmrtí a následně vystaví úmrtní list.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktovat matriční úřad, příslušný dle místa úmrtí (např. telefonicky).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Zápis do matriky provede a úmrtní list vydá matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Pokud matrika obdrží veškeré potřebné podklady pro zápis do matriky, zašle úmrtní list do vlastních rukou vypraviteli pohřbu.
  • Pokud si pozůstalý, nebo vypravitel pohřbu vyzvedne úmrtní list osobně, musí předložit svůj průkaz totožnosti a prokázat oprávněnost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o duplikát matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Za vydání prvopisu úmrtního listu se správní poplatek neplatí.
  • Za vydání druhopisu (duplikátu): správní poplatek 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned po obdržení potřebných podkladů pro zápis do matriky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, je-li je v jeho dosavadním občanském průkazu zapsán jeho údaj o rodinném stavu nebo partnerství.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno