ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydání loveckého lístku

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydání loveckého lístku

4. Základní informace k životní situaci
———

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel musí být starší 16 let a mít trvalé bydliště na území MČ Praha 14 nebo MČ Dolní Počernice.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání písemné žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři s přílohami.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Úřad městské části Praha 14
S kým: odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 9, 6.patro, č. dveří 605, Ing. Zdeňka Víchová
Kdy: Po a St 7:30-17:30 (mezi 12:00 – 13:00 je úřad pro veřejnost uzavřen)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Identifikační průkaz (pas nebo občanský průkaz)
  • Doklad o složení zkoušky z myslivosti (originál), příp. též dříve vystavený lovecký lístek
  • Doklad o zaplacení povinného pojistného (členský průkaz myslivecké organizace nebo smlouva o pojištění)
  • Doložení čistého trestního rejstříku (výpis z RT lze pořídit bezplatně na základě žádosti vystavené odborem životního prostředí Prahy 14)
  • Osoby studující myslivost (žáci a posluchači odborných škol) prokáží nárok na slevu na správním poplatku potvrzením o studiu
  • Osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce prokáží nárok na slevu na správním poplatku příslušným dokladem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsaný tiskopis je k dispozici na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky:
Na jeden den 30Kč
Na pět dní 50Kč
Na 30 dní 70Kč
Na 6 měsíců 100Kč
Na 12 měsíců 150Kč
Na 12 měsíců pro osoby studující myslivost nebo pro osoby, které myslivost provádí v rámci svého povolání nebo funkce 75Kč
Na dobu neurčitou (pouze pro občany ČR) 1000Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ihned po předložení všech výše zmíněných náležitostí

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku myslivosti řeší §63, §64 a §64a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tomu, kdo neoprávněně loví zvěř, lze uložit pokutu do výše 30.000 Kč a zákaz činnosti do 2 let.

Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 63 odst. 3 nebo v § 64 odst. 4. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu
———