ÚMČ P14

Státní občanství / Osvědčení o státním občanství České republiky

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Osvědčení o státním občanství České republiky

4. Základní informace k životní situaci

Prokazování státního občanství ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U příslušného úřadu se podává žádost a předloží se potřebné doklady. Pokud jsou splněny všechny náležitosti, je vystaveno osvědčení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplnění a podání písemné žádosti a dotazníku u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Má-li osoba trvalý pobyt v MČ Praha 14, žádost podává u Úřadu MČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro).

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je nutné připojit doklady týkající se fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná:

  • Rodný list
  • Oddací list, v případě že uzavřela manželství, popřípadě doklad o rozvodu
  • Rodné listy rodičů, jejich oddací list, v případě, že uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu , jejich úmrtní listy, pokud zemřeli
  • Dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici
  • Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
  • Žadatel na vyžádání předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář a dotazník k žádosti o osvědčení státního občanství občan obdrží u úřadu příslušného podle místa trvalého bydliště k podání žádosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pro vydání osvědčení o státním občanství je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se vyřizuje bezodkladně, ve složitých případech je stanovena lhůta maximálně 180 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci řízení nejsou určeni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
  • Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR lze podat prostřednictvím úřadu městské části, který ve věci rozhodl, k Magistrátu hlavního města Prahy. Rozhoduje-li krajský úřad, lze odvolání podat prostřednictvím tohoto úřadu na Ministerstvo vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úmyslné uvedení nesprávných údajů lze postihnout dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR oddělení státního občanství a matrik

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———