ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Vydání rybářského lístku

1. Identifikační číslo
———

2. Kód
———

3. Pojmenování (název) životní situace
Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci
Bez platného rybářského lístku není možný rybolov na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel (+ jeho zákonný zástupce v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Prahy 14.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání  žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Úřad městské části Praha 14, Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
S kým: oddělení ochrany prostředí
Kdy: Po a St – 7:30 – 17:30 hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz (u cizince pas)
  • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek (není vyžadováno pro vydání rybářského lístku na 30 dní)

Cizinec kvalifikaci prokazuje (není vyžadováno pro vydání rybářského lístku na 30 dní):

  • dříve vydaným rybářským lístkem
  • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku
  • osvědčením o kvalifikaci
  • rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem

Upozorňujeme, že předkládané veřejné listiny (např. osvědčení o rybářské způsobilosti) musí splňovat předepsaná kritéria a musí být kompletní a údaje na ní správné. Veřejné listiny s chybami ve jméně, místě, datu narození atd. nebudou brány v potaz a žadatel bude vyzván k předložení formálně i věcně správné veřejné listiny.

Lístek vydaný na dobu 30 dní není podkladem pro vydání rybářského lístku na dobu delší.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Placení hotově na místě při podání žádosti

Doba: Cena:
1. 30 dní 200,- Kč
2. 1 rok 100,- Kč
3. 3 roky 200,- Kč
4. 10 let 500,- Kč
5. na dobu neurčitou (pouze osoby od 15 let) 1000,- Kč
6. roční 50,- Kč
7. tříroční 100,- Kč
8. na 10 let 250,- Kč

Poplatek podle bodů 6 – 8 se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
  • vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku rybářství řeší §30 a §31 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství).

Tomu, kdo neoprávněně loví ryby, lze uložit pokutu do výše 8000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku.

21. Nejčastější dotazy
———

22. Další informace
Lze získat telefonicky na č. 281005329.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba
———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
———

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 11. 2017

29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
———