ÚMČ P14

Vydání rybářského lístku

Odbor …

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání rybářského lístku

4. Základní informace k životní situaci

Bez platného rybářského lístku není možný rybolov na území ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (+ jeho zákonný zástupce v případě že žadatel je mladší 15 let), který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Prahy 14.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání  žádosti s přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad městské části Praha 14, Odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
S kým: oddělení ochrany prostředí, Ing. Zdeňka Víchová, 6.patro, č. dveří 605
Kdy: Po a St – 7:30 – 17:30 hod (mezi 12:00 – 13:00 je úřad pro veřejnost uzavřen)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz (u cizince pas)
 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek (není vyžadováno pro vydání rybářského lístku na 30 dní)
 • osoby studující rybářství prokáží nárok na slevu na správním poplatku potvrzením o studiu
 • osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce prokáží nárok na slevu na správním poplatku příslušným dokladem

Cizinec kvalifikaci prokazuje jednou z těchto možností (není vyžadováno pro vydání rybářského lístku na 30 dní):

 • dříve vydaným rybářským lístkem
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku
 • osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
 • rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem

Upozorňujeme, že předkládané veřejné listiny (např. osvědčení o rybářské způsobilosti) musí splňovat předepsaná kritéria a musí být kompletní a údaje na ní správné. Veřejné listiny s chybami ve jméně, místě, datu narození atd. nebudou brány v potaz a žadatel bude vyzván k předložení formálně i věcně správné veřejné listiny.

Lístek vydaný na dobu 30 dní není podkladem pro vydání rybářského lístku na dobu delší.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na Odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Placení hotově nebo platební kartou na místě při podání žádosti

Doba: Cena:
1. 30 dní 200,- Kč
2. 1 rok 100,- Kč
3. 3 roky 200,- Kč
4. 10 let 500,- Kč
5. na dobu neurčitou (pouze osoby od 15 let) 1000,- Kč
6. roční – pro osoby s nárokem na slevu 50,- Kč
7. tříroční – pro osoby s nárokem na slevu 100,- Kč
8. na 10 let – pro osoby s nárokem na slevu 250,- Kč

Poplatek podle bodů 6 – 8 se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti vzhledem k doložení výše uvedených dokladů nelze podávat elektronickou formou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství),
 • vyhláška 197/2004 Sb., k provádění zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky na úseku rybářství řeší §30 a §31 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství).

Fyzické osobě, která neoprávněně loví ryby, lze uložit pokutu do výše 8000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku.

21. Nejčastější dotazy

Dotaz: Jak dlouho trvá vyřízení RL? Odpověď: Vystavení dokladu zabere přibližně 15 min.
Dotaz: Kde se za RL platí? Odpověď: Uhrazení správního poplatku za RL včetně jeho vystavení probíhá na jednom místě – dveře č. 605.

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 281005329.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Ing. Zdeňka Víchová, referentka (dveře č, 605); zastupuje Ing. Lukáš Wesselský, vedoucí oddělení ochrany prostředí (dveře č. 607)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———