ÚMČ P14

Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14

Odbor správy majetku

1.Identifikační číslo

———

2.Kód

———

3.Pojmenování (název) životní situace

Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14

4.Základní informace k životní situaci

Vyjádření MČ k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 je vydáno formou usnesení Rady MČ Praha 14. Návrh stanoviska připraví Odbor správy majetku – oddělení územního rozvoje, který posoudí soulad záměru s územně plánovací dokumentací, platnou legislativou, strategickými a koncepčními dokumenty MČ P14 i celoměstskými, zohlední interní stanoviska dotčených odborů samosprávy MČ Praha 14 a především usnesení Komise územního rozvoje a životního prostředí (KÚRŽP).

Žadateli je umožněno představit svůj záměr osobně na jednání KÚRŽP (doporučeno).

Pro projednání záměru v Komisi je třeba zaslat prezentaci tajemníku Komise v elektronické podobě nejpozději 7 dní před jednáním Komise. Termíny jednání Komise jsou zpravidla každý měsíc; jinak je v zápise z jednání komise, zveřejněném na webové stránce MČ, uvedeno datum dalšího jednání Komise. Pořadí bodů programu jednání je stanoveno dle pořadí doručení kompletních podkladů tajemníkovi komise.

5.Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území městské části.

6.Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o stanovisko musí mít následující náležitosti:

 • Lokalizace záměru: snímek pozemkové mapy s vyznačením dotčených pozemků ve vlastnictví navrhovatele
 • Prokázání vlastnického práva k pozemkům, případně dokladování jiných práv k pozemku (nájemní smlouva, plná moc a podobně) ne starší než 3 měsíce
 • Popis stávajícího stavu, popis záměru – předmět záměru, funkce, kapacity stavby, objem stavby
 • Popis stávajícího stavu části ÚP, která má být záměrem dotčena – přiložit výřez příslušné části ÚP, min. výkres č. 4 s vyznačením plochy záměru navrhovatele, která bude sloužit pro výpočet míry využití území.
 • Bilance hrubých podlažních ploch/ HPP – rozpis po jednotlivých podlažích, včetně schématické grafické přílohy všech podlaží, jejichž HPP se započítává. (Zobrazení bude provedeno včetně plochy podzemního podlaží, ve kterém bude vyznačen rozsah hlavní funkce započítávané do celkové plochy HPP). Započítávané plochy všech podlaží budou barevně zvýrazněny a jednoduše okótovány. Grafické přílohy budou předány v listinné podobě a zároveň elektronicky.
 • Bilance dopravy v klidu
 • Bilance započitatelných ploch zeleně včetně grafické přílohy, pro celou funkční plochu i pro plochu záměru navrhovatele
 • Příp. tabulka bytů
 • Dokumentace – architektonická studie, případně dokumentace k územnímu řízení: situační výkres – stávající stav, návrh, na podkladu katastrální mapy včetně zakreslení obrysu podzemních podlaží, jednoduše okótované výkresy všech podlaží, pohledy, řezy – musí zachycovat i sousední stávající objekty (max. výšky vztažené k úrovni přilehlého chodníku)
 • Prostorové zobrazení, zákres v souvislostech okolní zástavby

Žádost bude vrácena k doplnění, nebude – li obsahovat požadované náležitosti.

7.Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vyjádření k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 v podatelně Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 193 21 Praha 9 nebo jeho zasláním poštou.

8.Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor správy majetku – úsek územního rozvoje.

9.Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správy majetku – úsek územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po, St 8,00 – 12.00, 13 – 18,00 hodin (po předchozí dohodě lze i mimo úřední hodiny).

10.Jaké doklady je nutné mít s sebou

———

11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13.Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Souvislost mezi jednáním Komise a termínem jednání Rady MČ Praha 14.

14.Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec Hlavní město Praha

15.Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16.Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz,  Identifikátor datové schránky IDS: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
podatelna@praha14.cz

17.Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy,gov.cz – Portál veřejné správy.

18.Jaké jsou související předpisy

Nařízení č. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Právní předpisy lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19.Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20.Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21.Nejčastější dotazy

———

22.Další informace

———

23.Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24.Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25.Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, odbor správy majetku – úsek územního rozvoje.

26.Kontaktní osoby

Telefon: 281 005 291, 281 005 292

27.Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

28.Popis byl naposledy aktualizován

 1. 2. 2022

29.Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30.Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez poznámek.