ÚMČ P14

Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni

Odbor životního prostředí

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni

Formulář – Zábor v zeleni

4. Základní informace k životní situaci

O zábor veřejného prostranství se jedná, pokud je prostranství využíváno jiným, než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které je určeno (umístění stavebních zařízení a materiálu, provádění výkopových prací atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost k užívání veřejného prostranství podává ten, v jehož zájmu, nebo kvůli jehož činnosti má být užívání veřejného prostranství odsouhlaseno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vyplněné žádosti je třeba doložit:

  • souhlas vlastníka pozemku či nájemní smlouvu s vlastníkem
  • zákres situace v mapce v určitém měřítku
  • potvrzenou žádost odborem životního prostředí předložit v pokladně úřadu k zaplacení správního a místního poplatku
  • po ukončení záboru uvést místo do původního stavu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním vyplněné žádosti s přílohami na odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

kde: ÚMČ Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9;
s kým: oddělení kontroly veřejného pořádku
kdy: Po a St: 7,30 – 18 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněná žádost, souhlas vlastníka pozemku, situace. (viz bod 6.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha 14:

a)

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů atd. 10,- Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací
dle § 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny

3,- Kč

b)

za umístění reklamních zařízení              100,-Kč

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)1. mimo tržiště  

100,-Kč

2. na tržišti 10,- Kč

d)

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50,- Kč

e)

za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč

f)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb    5,- Kč

g)

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč

h)

za umístění skládek 10,- Kč

i)

pro kulturní akce    4,- Kč

j)

pro sportovní akce(dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky    2,- Kč

k)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10,- Kč

l)

za provádění výkopových prací 10,- Kč

m)

umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč

n)

pro reklamní akce 10,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je nutné předat Odboru životního prostředí 30 dní před započetím záboru.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ihned po ukončení záboru požadujeme předat plochu veřejného prostranství, uvedenou do původního stavu, Odboru životního prostředí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění.
  • Vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění.

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

———

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zrušení souhlasu se záborem, bloková pokuta, zahájení správního řízení.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Na telefonu 281 005 369, 281 005 330, 281 005 326.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Vyhláška hl. města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (č. 5/2011 Sb.,).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

Bc. Milan Cirkovský, vedoucí oddělení
Marcel Müller, referent odd. veřejného pořádku

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26. 6. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———