ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o zábor veřejného prostranství v zeleni

Formulář – Zábor v zeleni

4. Základní informace k životní situaci

O zábor veřejného prostranství se jedná, pokud je prostranství využíváno jiným, než obvyklým způsobem, nebo k jiným účelům, než pro které je určeno (umístění stavebních zařízení a materiálu, provádění výkopových prací atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost k užívání veřejného prostranství podává ten, v jehož zájmu, nebo kvůli jehož činnosti má být užívání veřejného prostranství odsouhlaseno.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vyplněné žádosti je třeba doložit:

  • souhlas vlastníka pozemku či nájemní smlouvu s vlastníkem
  • zákres situace v mapce v určitém měřítku
  • potvrzenou žádost odborem životního prostředí předložit v pokladně úřadu k zaplacení správního a místního poplatku
  • po ukončení záboru uvést místo do původního stavu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním vyplněné žádosti s přílohami na odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 14.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněná žádost, souhlas vlastníka pozemku, situace. (viz bod 6.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 2 vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, za každý i započatý m2 a každý i započatý den činí pro území MČ Praha 14:

a)

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálů atd.               10,- Kč

 

 

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů atd.dle § 6 písm. e) vyhlášky poplatku nepodléhají stavební zařízení u havárií inženýrských sítí dle § 2 odst. 1 písm. a) a provádění výkopových prací
dle § 2 odst. 1 písm. l), které nepřesáhne 3 dny

3,- Kč

b)

za umístění reklamních zařízení              100,-Kč

c)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)1. mimo tržiště

 

 

 

             100,-Kč

2. na tržišti               10,- Kč

d)

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí               50,- Kč

e)

za umístění zařízení cirkusů               10,- Kč

f)

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb                 5,- Kč

g)

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl               10,- Kč

h)

za umístění skládek               10,- Kč

i)

pro kulturní akce                 4,- Kč

j)

pro sportovní akce(dle § 6 písm. f) vyhlášky poplatku nepodléhají akce, na které hlavní město Praha nebo městská část hl. m. Prahy poskytuje finanční prostředky                 2,- Kč

k)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla               10,- Kč

l)

za provádění výkopových prací               10,- Kč

m)

umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb               10,- Kč

n)

pro reklamní akce               10,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je nutné předat Odboru životního prostředí 30 dní před započetím záboru.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ihned po ukončení záboru požadujeme předat plochu veřejného prostranství, uvedenou do původního stavu, Odboru životního prostředí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 4. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.