ÚMČ P14

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14

Kancelář úřadu

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Základní informace

Vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích mají v duchu §85, odst.1,  písm. a), zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) povinnost zpracovat na tento objekt povodňový plán. V souladu s uvedeným zákonem zpracovatelé předkládají spolu se Žádostí o potvrzení souladu i povodňový plán pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu k potvrzení souladu s Povodňovým plánem MČ Praha 14. Dále předkládají také Stanovisko správce toku k povodňovému plánu stavby.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník pozemku či stavby. Žádost by v každém případě měla obsahovat následující:

  • název a adresu společnosti / u fyzické osoby jméno a identifikaci žadatele
  • text samotné žádosti včetně názvu objektu nebo stavební akce
  • jméno kontaktní osoby, její mailovou adresu a telefonní číslo

5. Jaké jsou podmínky

K žádosti je potřeba doložit:

  • zpracovaný povodňový plán, přičemž jeden výtisk povodňového plánu si ponechá ÚMČ pro služební účely
  • vyjádření od organizace Lesy hl. m. Prahy (správce toku)

6. Postup řešení

Podáním žádosti s přílohami do podatelny úřadu, a to osobně, poštou, datovou schránkou, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem. Žádost projedná odbor kanceláře úřadu.

7. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21  Praha 9 – Černý Most

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 14, Kancelář úřadu, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, Úsek krizového řízení, v úředních hodinách nebo po dohodě

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doklady prokazující vlastnická práva k dané nemovitosti a pozemku, příp. plnou moc, sepsanou žádost a přílohy (viz. bod 3).

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost sepsaná volnou formou.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky spojené s vydáním Potvrzení povodňového souladu nejsou žádné.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po předložení písemné žádosti Vám Úsek krizového řízení potvrdí soulad s povodňovým plánem MČ, dle lhůty stanovené správním řádem.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby vás vyzveme k doplnění žádosti.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronické podání na zdejší podatelnu, v případě, že je podepsaná certifikovaným podpisem, lze zaslat do datové schránky. Je však nutno zároveň zajistit dodání požadovaných příloh.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

16. Nejčastější dotazy

———

17. Další informace

———

18. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Úsek krizového řízení

19. Kontaktní osoba

Pavlína Korsová, referentka úseku krizového řízení

20. Popis byl naposledy aktualizován

9. 1. 2024

21. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

22. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace