ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14

3. Základní informace

Vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích mají v duchu §85, odst.1,  písm. a), zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) povinnost zpracovat na tento objekt povodňový plán. V souladu s uvedeným zákonem zpracovatelé předkládají spolu se Žádostí o potvrzení souladu i povodňový plán pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu k potvrzení souladu s Povodňovým plánem MČ Praha 14. Dále předkládají také Stanovisko správce toku k povodňovému plánu stavby.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává vlastník pozemku či stavby. Žádost by v každém případě měla obsahovat následující:

  • název a adresu společnosti / u fyzické osoby jméno a identifikaci žadatele
  • text samotné žádosti včetně názvu objektu nebo stavební akce
  • jméno kontaktní osoby, její mailovou adresu a telefonní číslo

5. Jaké jsou podmínky

K žádosti je potřeba doložit:

  • zpracovaný povodňový plán, přičemž jeden výtisk povodňového plánu si ponechá ÚMČ pro služební účely
  • vyjádření od organizace Lesy hl. m. Prahy (správce toku)

6. Postup řešení

Podáním žádosti s přílohami do podatelny úřadu, a to osobně, poštou, datovou schránkou, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem. Žádost projedná odbor kanceláře úřadu.

7. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21  Praha 9 – Černý Most

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, doklady prokazující vlastnická práva k dané nemovitosti a pozemku, příp. plnou moc, sepsanou žádost a přílohy (viz. bod 3).

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost sepsaná volnou formou.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky spojené s vydáním Potvrzení povodňového souladu nejsou žádné.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po předložení písemné žádosti Vám Úsek krizového řízení potvrdí soulad s povodňovým plánem MČ, dle lhůty stanovené správním řádem.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby vás vyzveme k doplnění žádosti.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronické podání na zdejší podatelnu, v případě, že je podepsaná certifikovaným podpisem, lze zaslat do datové schránky. Je však nutno zároveň zajistit dodání požadovaných příloh.

20. Popis byl naposledy aktualizován

20. 3. 2022

21. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno