ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zajišťování přestupkových řízení

3. Pojmenování (název) životní situace

Zajišťování přestupkových řízení

4. Základní informace k životní situaci

V případě přestupkové situace může občan:

  • přivolat policii v případě situace, kdy je třeba okamžitého zásahu nebo zaznamenání svědectví
  • nahlásit přestupek přímo na policii
  • podat oznámení o přestupku do podatelny Úřadu městské části Praha 14 prostřednictvím formuláře, který je k vyzvednutí v informační kanceláři úřadu, nebo ZDE. Oznámení o přestupku lze učinit také podáním do datové schránky ÚMČ P14.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznamovatel přestupku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

a. Policie může věc řešit:

  • na místě Příkazem na místě (dříve tzv. „bloková pokuta“)
  • podle situace sepíše oznámení o podezření ze spáchání přestupku a toto postoupí úřadu, který věc prošetří a v zákonných případech provede přestupkové řízení.

b. Úřad m. č. Praha 14 provede přestupkové řízení

Přestupková řízení
zajišťuje ve většině případů Odbor právních a kontrolních činností, oddělení přestupků, výjimečně jiný úsek úřadu (dle organizačního řádu). Postoupení oznámení (policie nebo občana) na přísl. odbor zajišťuje podatelna úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 4.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Viz bod 4.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Viz bod 4.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě předvolání k výpovědi na úřadě platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, např. cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k podání oznámení o přestupku k vyzvednutí v informační kanceláři Úřadu m. č. Praha 14, nebo si jej lze stáhnout v elektronické podobě.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání oznámení není stanoven poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Promlčecí lhůty dle platné legislativy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

a) obviněný (účastník řízení);
b) poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení (účastník řízení);
c) vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty (účastník řízení);
d) osoba přímo postižená spácháním přestupku (dříve navrhovatel), je osoba, která dala k zahájení řízení souhlas (řízení o přestupku mezi osobami blízkými, nebo řízení o přestupku, tzv. „urážka na cti“) – není účastník řízení, viz. bod 19.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o přestupku lze učinit také podáním do datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Přestupkové řízení se řídí zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v plat. znění, zák. č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, v plat. znění, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v plat. znění, příp. zvláštní zákony.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  1. Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení, není proto oprávněna k podání opravného prostředku, nicméně má právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytování informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.
  2. Proti příkazu o pokutě lze podat tzv. „odpor“ písemně zdejšímu úřadu, který na jeho základě pokračuje v řízení do vydání rozhodnutí.

20. Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.