ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zajišťování přestupkových řízení

Odbor právních a kontrolních činností

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Zajišťování přestupkových řízení

4. Základní informace k životní situaci

V případě přestupkové situace může občan:

 • přivolat policii (městskou, republikovou) v případě situace, kdy je třeba okamžitého zásahu nebo zaznamenání svědectví
 • nahlásit přestupek přímo na policii
 • podat oznámení o přestupku do podatelny Úřadu městské části Praha 14 prostřednictvím formuláře, který je k vyzvednutí v informační kanceláři úřadu, nebo zde (rtf, 11 KB). Oznámení o přestupku lze učinit také podáním do datové schránky ÚMČ P14.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznamovatel přestupku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 1. Policie může věc řešit:
  • na místě např. blokovou pokutou nebo domluvou
  • podle situace sepíše oznámení o podezření ze spáchání přestupku a toto postoupí úřadu, který věc prošetří a v zákonných případech provede přestupkové řízení.
 2. Úřad m. č. Praha 14 provede přestupkové řízení
  Přestupková řízení zajišťuje ve většině případů Odbor právních a kontrolních činností, oddělení přestupků, výjimečně jiný úsek úřadu (dle organizačního řádu).
  Postoupení oznámení (policie nebo občana) na přísl. odbor zajišťuje podatelna úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 4.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Viz bod 4.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Viz bod 4.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě předvolání k výpovědi na úřadě platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k podání oznámení o přestupku k vyzvednutí v informační kanceláři Úřadu m.č. Praha 14, nebo zde (rtf, 11 KB).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání oznámení není stanoven poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

———

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení o přestupku lze učinit také podáním do datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Přestupkové řízení se řídí zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v plat. znění, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v plat. znění, příp. zvláštními zákony. V případě některých přestupků působí podpůrně zvláštní zákon (např. týkající se zbraní a střeliva).

18. Jaké jsou související předpisy

V případě některých přestupků působí podpůrně zvláštní zákon (např. týkající se zbraní a střeliva).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 1. Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému zdejším úřadem je odvolání.

  Účastníci řízení se mohou odvolat k Magistrátu hl. m. Prahy (prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, tj. zašlou odvolání zdejšímu úřadu). Úřad postoupí celý spis magistrátu.
  Magistrát vydá následně ve věci své rozhodnutí, kterým je úřad vázán.

 2. Proti příkazu o pokutě lze podat tzv. „odpor“ písemně zdejšímu úřadu, který na jeho základě pokračuje v řízení do vydání rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Napomenutí, pokuty, zákaz činnosti, propadnutí věci, pořádkové pokuty.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor právních a kontrolních činností, oddělení přestupků

26. Kontaktní osoba

JUDr. Eva Koždoňová, vedoucí odd. přestupků 281005359, v případě její nepřítomnosti Mgr. Eva Koplíková, vedoucí odboru, tel.: 281005230

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 3. 2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 5. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Referent (tzv. správní orgán) vyřizující oznámení o přestupku v zásadě učiní (v souladu s cit. předpisy) některý z těchto kroků:

 • postoupí v opodstatněných případech oznámení jinému přísl. úřadu (dle místa bydliště apod.)
 • předvolá si oznamovatele i podezřelého k tzv. podání vysvětlení
 • nezjistí-li, že došlo k přestupku, věc odloží
 • v odůvodněných případech provede vlastní přestupkové řízení, ve kterém probíhá dokazování pomocí výpovědí svědků, listinných důkazů atd.

V případě, že je spáchání přestupku prokázáno, vydá rozhodnutí s uložením sankce, s podrobným zdůvodněním a poučením o odvolání. Rozhodnutí je vydáno také, není-li spáchání přestupku prokázáno, jde o rozhodnutí o zastavení řízení.
Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou účastníkům řízení, nikoliv svědkům. (K účastníkům řízení viz bod 14.)