ÚMČ P14

Zápis dítěte k povinné školní docházce

Odbor řízení ekonomiky a školství

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Zápis dítěte k povinné školní docházce

4. Základní informace k životní situaci

Dítě, které dosáhne stanoveného věku (zpravidla 6 let), musí zahájit plnění povinné školní docházky v některém typu základní školy. Žáci jsou přijímání přednostně do spádové školy
v místě trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte, tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řeší se dostavením dítěte k zápisu do 1. ročníku příslušné základní školy v doprovodu zákonného zástupce v termínu stanoveném školou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podpisem „Dotazníku pro rodiče žáka 1. třídy“, který obdrží zákonný zástupce při zápisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V základní škole, ve které má dítě zahájit povinnou školní docházku.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte, případně další doklady, které si může škola vyžádat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Dotazník pro rodiče žáka 1 třídy“, který obdrží zákonný zástupce při zápisu do příslušné ZŠ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny. Zápisy probíhají v období 1. 4. – 30. 4. Na přesný termín je nutné se informovat přímo u příslušné ZŠ.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 za zřizovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou. Situace vyžaduje osobní jednání.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

 1. Jakým sankcím se vystavuje zákonný zástupce, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce?
  Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinné školní docházce, dopouští se přestupku, za který může být vyměřena pokuta až 3.000,- Kč (§31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Pokud zákonný zástupce zamezuje dítěti přístup ke vzdělávání, dítě se nijak nevzdělává, jedná se o trestný čin ohrožování výchovy dítěte.
  Tyto případy jsou zpravidla také předány k šetření příslušnému odboru sociální péče.
 2. Může rodič nahradit povinnou školní docházku vzděláváním dítěte doma? Individuální vzdělání (domácí vzdělávání) se řídí § 41 školského zákona.
  O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
  Zákonný zástupce musí uvést důvody k tomuto kroku a doložit, že je schopen prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka a dále předložit doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat.
 3. Může být k plnění školní docházky přijato dítě, které ještě nedosáhlo věku 6 let?
  Ano, za určitých okolností je možné, aby bylo přijato dítě mladší 6 let za předpokladu, že dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku a je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství ÚMČ Praha 14

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 1. 2024

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace