ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Zápis dítěte k povinné školní docházce

3. Pojmenování (název) životní situace

Zápis dítěte k povinné školní docházce

4. Základní informace k životní situaci

Dítě, které dosáhne stanoveného věku (zpravidla 6 let), musí zahájit plnění povinné školní docházky v některém typu základní školy. Žáci jsou přijímání přednostně do spádové školy
v místě trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a dále žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte, tj. matka, otec, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče (na základě soudního rozhodnutí).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řeší se dostavením dítěte k zápisu do 1. ročníku příslušné základní školy v doprovodu zákonného zástupce v termínu stanoveném školou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podpisem „Dotazníku pro rodiče žáka 1. třídy, který obdrží zákonný zástupce při zápisu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V základní škole, ve které má dítě zahájit povinnou školní docházku.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list dítěte, případně další doklady, které si může škola vyžádat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Dotazník pro rodiče žáka 1 třídy“, který obdrží zákonný zástupce při zápisu do příslušné ZŠ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny. Zápisy probíhají v období 1. 4. – 30. 4. Na přesný termín je nutné se informovat přímo u příslušné ZŠ.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oddělení školství Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 za zřizovatele.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou. Situace vyžaduje osobní jednání.

28. Popis byl naposledy aktualizován

19. 11. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení