ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

4. Základní informace k životní situaci

Závazná část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění opatření obecné povahy č. 55 z roku 2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území městské části.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na pořízení změny územního plánu musí mít následující náležitosti:

  • Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního, nebo prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí -hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)
  • Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází)
  • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou
  • Snímek katastrální mapy
  • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny
  • Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku1 : 5 000 nebo 1 : 2 000

V případě podání návrhu na pořízení změny územního plánu, která se týká území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu na změnu územního plánu v podatelně Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 193 21 Praha 9 nebo jeho zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor správy majetku-úsek územního rozvoje.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

———

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Forma opatření obecné povahy podle správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec Hlavní město Praha

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, Identifikátor datové schránky IDS: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
podatelna@praha14.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován

  1. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.