ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ztráta matričních dokladů

Kancelář tajemníka

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta matričních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Při ztrátě matričních dokladů je možné požádat o vydání stejnopisů matričních dokladů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci, a zplnomocnění zástupci. Za členy rodiny se podle zákona považují: manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí prokázat oprávněnost zájmu, předložit průkaz totožnosti a vyplnit žádost o vydání příslušného stejnopisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti u příslušného matričního úřadu a zaplacení správního poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Stejnopis matričního dokladu může vydat úřad, na jehož správním území došlo k narození, k uzavření manželství, vzniku partnerství nebo k úmrtí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pokud k matriční události došlo ve správním obvodu matričního úřadu MČ Praha 14 po roce 1950, bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky, v úředních hodinách, nebo po dohodě. Stejnopis dokladu matriční události, ke které došlo před r. 1950 si žadatel obstará na Úřadu městské části Praha 1

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání matričního dokladu na matrice úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání stejnopisu matričního dokladu zaplatí žadatel 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned nebo dle dohody.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách,
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Může vydati duplikát matričního dokladu matrika v místě trvalého bydliště žadatele?
Duplikát matričního dokladu může vydat pouze matrika, v jejímž správním obvodu k matriční události došlo.

22. Další informace

  • Má-li být stejnopis matričního dokladu použit v nesmluvní cizině, musí být opatřen příslušnými ověřeními.
  • Stejnopis dokladu matriční události občana ČR, ke které došlo mimo území ČR, vydá zvláštní matrika Úřadu městské části města Brna, Brno – Střed.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za stejných podmínek povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy, popř. do sbírky listin. Správní poplatek činí 20,- Kč za každou matriční událost.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

—-

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———