ÚMČ P14

Matrika / Ztráta matričních dokladů

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta matričních dokladů

4. Základní informace k životní situaci

Při ztrátě matričních dokladů je možné požádat o vydání stejnopisů matričních dokladů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny, její sourozenci, a zplnomocnění zástupci. Za členy rodiny se podle zákona považují: manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí prokázat oprávněnost zájmu, předložit průkaz totožnosti a vyplnit žádost o vydání příslušného stejnopisu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti u příslušného matričního úřadu a zaplacení správního poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Stejnopis matričního dokladu může vydat úřad, na jehož správním území došlo k narození, k uzavření manželství, vzniku partnerství nebo k úmrtí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Pokud k matriční události došlo ve správním obvodu matričního úřadu MČ Praha 14 po roce 1950, bude žádost vyřizována na Úřadě městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách, nebo po dohodě.
 • Stejnopis dokladu matriční události, ke které došlo před r. 1950, vydává Úřad městské části Praha 1
 • Stejnopis dokladu matriční události občana ČR, ke které došlo mimo území ČR, vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno – Střed.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
 • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o duplikát matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za vydání stejnopisu matričního dokladu zaplatí žadatel 300,- Kč.
 • Za vydání vícejazyčného standardního formuláře k matričnímu dokladu se hradí správní poplatek 100,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ihned nebo dle dohody.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

 

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, v platném znění.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Může vydati duplikát matričního dokladu matrika v místě trvalého bydliště žadatele?
Duplikát matričního dokladu může vydat pouze matrika, v jejímž správním obvodu k matriční události došlo.

22. Další informace

 • Má-li být stejnopis matričního dokladu použit v nesmluvní cizině, musí být opatřen příslušnými ověřeními.
 • Stejnopis dokladu matriční události občana ČR, ke které došlo mimo území ČR, vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno – Střed.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za stejných podmínek povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy, popř. do sbírky listin. Správní poplatek činí 20,- Kč za každou matriční událost.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———