Život na Praze 14

Archive for Listopad, 2016

ZŠ Šimanovská slavila

Středa, 30 listopadu, 2016

Dne 25. listopadu proběhla v Základní škole, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, velká oslava. Součástí této oslavy byla vernisáž výstavy žákovských prací spojená s módní přehlídkou nových vlastnoručně ozdobených triček členů školního parlamentu. Výstavu připravila paní učitelka Bc. Jana Mašková a zahájila ji paní ředitelka Mgr. Alena Gabaľová. Nejlepší žákovské práce v různých kategoriích byly oceněny nejen diplomem, ale i zajímavou odměnou.

Páteční oslavu ve spolupráci s kulturním domem KD Kyje, podpořenou účastí pana starosty Mgr. Radka Vondry, pana faráře Edwarda Walczika a mnoha dalšími občany z Kyjí a blízkého i vzdálenějšího okolí, zahájilo dechové kvarteto Saxophonic four několika skladbami. Následovaly proslovy paní ředitelky Aleny Gabaľové a pana starosty, kteří spolu s panem farářem pokřtili Almanach, vydaný u příležitosti tohoto významného jubilea. Zaznělo mnoho hezkých slov o škole a také mnoho přání do budoucnosti. Součástí kulturního programu byla vystoupení žáků školy, kteří se prezentovali zpěvem a přednesem básní. Svojí trochou do mlýna přispěli také bývalí žáci bratři Lagronové se svým artistickým a žonglérským číslem. O příjemnou atmosféru se také postarali zpěvem a hrou na hudební nástroje manželé Marianovi z renesančně folkové skupiny Klíč. Kouzelné bylo vystoupení Amálky Motorické, žákyně IV. A, která zazpívala společně s  maminkou Lucií. Program uzavřela píseň „Časy se mění“ v podání pedagogického sboru.

V rámci tohoto slavnostního programu byly předány panem starostou plakety dlouholetým zaměstnancům, jako poděkování za jejich prospěšnou činnost škole. Oceněni byli: paní Kaisrlíková, Toufarová, Nešporová, Dandová, Dusíková, Höferová a pan Paták z bývalých pracovníků a paní Podlucká, Jindrová, Boturová a Novotná ze současných.

Závěr oslavy proběhl opět ve škole, kde byli hosté vítáni chlebem a solí. V přízemí školy nainstalovala paní učitelka Mgr. Lucie Landová „Strom přání“, na který se lepily barevné listy, podepsané účastníky oslavy. Ve školní budově byla instalována taktéž výstava fotografií z různých akcí, kterých se škola v nedávné době účastnila. První patro bylo zasvěceno historii školy, k vidění zde byly historické fotografie a školní kroniky, které se těšily velkému zájmu z řad rodičů a bývalých žáků i učitelů.

ZŠ Šimanovská

Kotlíkové dotace

Úterý, 29 listopadu, 2016

Vážení Pražané,

bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017)

Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč).

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

  • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
  • Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla (jakákoliv)

případně na instalaci solárního systému, ale pouze současně s instalací některého z výše vyjmenovaných nových zdrojů.

Finanční prostředky přidělené na tento dotační program mohou uspokojit 160 – 180 žadatelů.

Veškeré informace jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity, potřebné vzory tiskopisů spolu s aktuální informací o počtu již vyplacených žádostí naleznete na adrese: portalzp.praha.eu/energetika

Návrh rozpočtu 2017

Úterý, 29 listopadu, 2016

Na základě zákona o rozpočtových pravidlech byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2017. Zastupitelé jej budou schvalovat na zasedání, které se uskuteční 13. prosince 2016, tradičně v Galerii 14 na Černém Mostě od 15 hodin. Oficiální oznámení o zveřejnění návrhu naleznete zde.

Kompletní návrh rozpočtu i se všemi přílohami je k dispouzici na úřední desce.

Konference v Palestře

Úterý, 29 listopadu, 2016

Ve dnech 24. a 25. 11. proběhla na VŠTVS PALESTRA a ČVUT FSv dvoudenní konference se zaměřením na využití sportovních ploch a membránových konstrukcí při stavbě sportovních hal. Její první – čtvrteční – část nesla název „NOVÉ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ PLOCH A ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A WELLNESS V PRAZE“ a odehrála se na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA. Program této části konference cílil na využití a revitalizaci ploch pro sport a aktivní trávení volného času ve městech. VŠTVS PALESTRA podepsala v listopadu letošního roku Memorandum o spolupráci s městskou částí Praha 14, v jejímž katastru leží park Klánovice – Čihadla. Právě v rámci této nové spolupráce vznikne návrh revitalizace plochy v bezprostřední blízkosti sídliště Černý Most, do jehož tvorby se zapojí odborníci z akademického prostředí i praxe a studenti vysoké školy. Celý projekt za Městskou část Praha 14 představil její starosta Mgr. Radek Vondra, za VŠTVS PALESTRA pak Tomáš Mirovský.

„Praha je v letošním roce Evropským hlavním městem sportu. V rámci tohoto titulu se povedlo investovat v oblasti sportu stovky milionů korun. V tomto tempu nesmíme polevit. Město z mého pohledu musí v oblasti sportu především zajišťovat co nejlepší podmínky pro sportování a chovat se přitom co nejefektivněji. Proto konference tohoto typu vítám s otevřenou náručí,“ řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Konferenci zahájil rektor VŠTVS PALESTRA Václav Hošek, který hovořil o atraktivitě a rizikovosti sportovních činností ve vztahu k venkovním areálům. Ve svém příspěvku se věnoval zejména parku Čihadla, což se týkalo i navazujících odborných vystoupení. Ta projekt podpořila nejen představením trendů v oblasti sportovních aktivit a trávení volného času ve městech, ale i prezentací moderních architektonických řešení a zkušeností z již realizovaných projektů.

„Velmi zajímavé bylo vystoupení Wolfa Ahnera z Europäische Sportakademie Land Brandenburg, partnerské školy z Postupimi, který ve svém příspěvku shrnul náklady na financování sportu v Německu v souvislosti se sedavým způsobem života a představil nejmodernější přístupy zdařilých venkovních realizací. Martin Matoulek z 1. Lékařské fakulty UK pak velmi konkrétně prezentoval účinky pohybu na typy onemocnění a upozornil na překážky aktivního pohybu – dostupnost a nabídku. Hovořil také o potřebě zakotvení postojů k pohybu, které je zásadní především v dětství a v pubertě. Anna Sulima-Jagiełowicz a Łukasz Georgiczuk, přednášející z Polska, z Regional Sport and Recreation Centre name of  Zbigniew Majewski in Drzonkow,  představili moderní sportovní centrum vstřícné osobám s postižením v rámci celého architektonického řešení a také financování jeho rekonstrukce a provozu,“ říká Milada Krejčí, prorektorka VŠTVS PALESTRA a garantka studijního programu Wellness.

Vedle výše uvedeného byl na konferenci představen například i úspěšný projekt Olympijský park v Pardubicích či  – jako ukázka možného využití městského prostoru pro pořádání krátkodobých akcí – také idea využití Negrelliho viaduktu v Praze.

Páteční část konference se uskutečnila na půdě Stavební fakulty ČVUT v Dejvicích. Zaměřovala se na dynamickou sportovní architekturu s membránami a foliemi. Miloš Kopřiva, odborný garant konference na ČVUT FSv, k tomu řekl: “Ohromný úspěch mělo vystoupení architekta Martina Rajniše a jeho kolegů Leoše Války a Zbyňka Šrůtka. Vzducholoď Gulliver je prostě mimořádný počin, který obohatil galerii Dox. Také architekt Petr Franta, který představil detaily opláštění budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích nadchl studenty a návštěvníky. Všichni zahraniční účastníci konference v čele s nestorem membránových konstrukcí Jurgenem Hennickem si zasloužili potlesk od studentů za neformální způsob svého vystoupení. Tuto část konference významně podpořila účast studentů a doktorandů Studia membránové architektury při FSv ČVUT, kteří v podstatě celý druhý den konference připravili. Na druhém dnu konference byl přítomen proděkan FSv ČVUT prof. Jiří Máca, zahajovala jí zástupkyně Vedoucího katedry Architektury a stavitelství doc. ing. arch. Zuzana Pešková. Mezi diváky byli takové osobnosti jako prof. Šlapeta, prof. Pavlík, Vlado Milunič a další“.

Konference byla podpořena z prostředků projektu Praha hlavní Evropské město sportu 2016 a byla pořádána za podpory městské části Praha 14. Více informací o konferenci naleznete na www.palestra-conference.cz

Zdroj:  VŠTVS Palestra

 

Úspěch kavárny Pilská

Pondělí, 28 listopadu, 2016

Praha 14 slaví úspěch s novým komunitním centrem, jehož stavba nyní finišuje v parku Pilská v Hostavicích. V již 14. ročníku prestižní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015 získal projekt kavárny s multifunkčním využitím Cenu hlavního města Prahy. Na slavnostním ceremoniálu konaném v Betlémské kapli převzali starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra a autor projektu – architekt Ing. arch. David Damaška, Ph.D – diplom z rukou náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc. a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové.

Cílem soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí. Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly.

„Z úspěchu, který jde nejen za městskou částí jako zadavatelem s jasnou představou, ale samozřejmě především za autorem projektu – panem architektem Damaškou – mám obrovskou radost. To, aby stavby v naší správě byly maximálně ekologicky, ale pochopitelně i ekonomicky šetrné, považujeme za zásadní. Je to vidět na mnoha našich investicích z posledních let. Zejména na tom, jakým způsobem rekonstruujeme a zateplujeme budovy místních základních a mateřských škol,“ říká starosta Vondra.

Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, hlavní město Praha je jedním z jejich partnerů. Projekt kavárny si porota vybrala, protože – jak stojí v hodnocení – „komunitní centrum nabízí příjemné prostředí a jeho moderní zázemí citlivě koresponduje s okolním parkem.“ Dále hlavní město ocenilo, že je objekt „příkladně ekologický jak při výstavbě, tak v provozním režimu, který je zcela bezemisní“.

Architekt Damaška považuje ocenění za ohodnocení práce všech, kteří se na projektu od samého začátku podíleli a podílí. „Dosavadní spolupráci s MČ Praha 14 na všech úrovních nemohu nic vytknout. Dokladem toho je i získání této Ceny hlavního města Prahy, o kterou bychom se, pokud by spolupráce v týmu zadavatel – řešitel nefungovala, ani nemohli ucházet. Dovolím si proto využít této příležitosti k tomu, abych všem zúčastněným v projektu Park Pilská upřímně poděkoval za kvalitní a hlavně příjemnou spolupráci, které si velmi vážím,“ uvádí.

Otevřeno veřejnosti bude komunitní centrum v parku Pilská – kompletně zrevitalizovaném –  na jaře 2017. „Tím se doplní veřejný prostor o potřebné zázemí pro komunitní aktivity a správu parku a sportoviště,“ upozorňuje architekt Damaška.

Vizualizace a fotografie z předávání ceny zde:

 

TZ 22/2016 Praha 14 získala Cenu hlavního města Prahy za projekt komunitního centra

Pondělí, 28 listopadu, 2016

Praha, 28. listopadu 2016 – Praha 14 slaví úspěch s novým komunitním centrem, jehož stavba nyní finišuje v parku Pilská v Hostavicích. V již 14. ročníku prestižní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015 získal projekt kavárny s multifunkčním využitím Cenu hlavního města Prahy. Na slavnostním ceremoniálu konaném v Betlémské kapli převzali starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra a autor projektu – architekt Ing. arch. David Damaška, Ph.D – diplom z rukou náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc. a radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové.

Cílem soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí. Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2015, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly.

„Z úspěchu, který jde nejen za městskou částí jako zadavatelem s jasnou představou, ale samozřejmě především za autorem projektu – panem architektem Damaškou – mám obrovskou radost. To, aby stavby v naší správě byly maximálně ekologicky, ale pochopitelně i ekonomicky šetrné, považujeme za zásadní. Je to vidět na mnoha našich investicích z posledních let. Zejména na tom, jakým způsobem rekonstruujeme a zateplujeme budovy místních základních a mateřských škol,“ říká starosta Vondra.

Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, hlavní město Praha je jedním z jejich partnerů. Projekt kavárny si porota vybrala, protože – jak stojí v hodnocení – „komunitní centrum nabízí příjemné prostředí a jeho moderní zázemí citlivě koresponduje s okolním parkem.“ Dále hlavní město ocenilo, že je objekt „příkladně ekologický jak při výstavbě, tak v provozním režimu, který je zcela bezemisní“.

Architekt Damaška považuje ocenění za ohodnocení práce všech, kteří se na projektu od samého začátku podíleli a podílí. „Dosavadní spolupráci s MČ Praha 14 na všech úrovních nemohu nic vytknout. Dokladem toho je i získání této Ceny hlavního města Prahy, o kterou bychom se, pokud by spolupráce v týmu zadavatel – řešitel nefungovala, ani nemohli ucházet. Dovolím si proto využít této příležitosti k tomu, abych všem zúčastněným v projektu Park Pilská upřímně poděkoval za kvalitní a hlavně příjemnou spolupráci, které si velmi vážím,“ uvádí.

Otevřeno veřejnosti bude komunitní centrum v parku Pilská – kompletně zrevitalizovaném –  na jaře 2017. „Tím se doplní veřejný prostor o potřebné zázemí pro komunitní aktivity a správu parku a sportoviště,“ upozorňuje architekt Damaška.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

 

Zpětný odběr pneumatik

Pondělí, 28 listopadu, 2016

Systém Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik.

V dubnu získal oprávnění první kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Kolektivní systém provozuje nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu.

Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik – tj. místům zpětného odběru, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či případný nákup pneumatik. Množství odevzdaných pneumatik musí odpovídat množství obvyklému užívání automobilu. Zpětný odběr je určen pro koncové uživatele – spotřebitele.

Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru zajišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od konečných uživatelů:

  • Bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
  • Zcela zdarma
  • Bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik

Hlavní město Praha v současné době umožňuje občanům na všech sběrných dvorech odevzdat jakékoliv pneumatiky v jakémkoliv množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje provozovatel sběrného dvora, v současné době se pohybují od 25 Kč – 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Málokdo ví, že povinností povinných osob resp. prodejců pneumatik a pneuservisů je zcela zdarma pneumatiky odebírat a to bez ohledu na nakoupené množství, značku a velikost!!! Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.

Zdroj: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/prvni_kolektivni_system_zpetneho_odberu.html

Po čertech dobrá neděle

Pondělí, 28 listopadu, 2016

Magistrát hlavního města Prahy a pražské domy dětí a mládeže vás zvou na rodinnou akci Po čertech dobrá neděle, která se bude konat 4. prosince 2016 od 14.00 hodin na Letenské pláni. Těšit se můžete na hokejový zápas žáčků, vystoupení krasobruslařské školy nebo na hry na suchu i na ledě. Vstup je zdarma.

Pozvánka zde:

Po čertech dobrá neděle

Po čertech dobrá neděle

Redukční řez v Konzumní

Čtvrtek, 24 listopadu, 2016

Odbor dopravy a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14 oznamuje, že 28. listopadu – 29. listopadu 2016 od 8 do 16 hodin bude v ulici Konzumní provádět redukční řez korun uličního stromořadí. Prosíme v těchto termínech o dodržování zákazu zastavení.

Děkujeme za pochopení

oznameni-konzumni

Zápis do Motýlku

Čtvrtek, 24 listopadu, 2016

Komunitní centrum Motýlek nabízí služby tzv. Školičky, která se zabývá skupinovou prací s dětmi předškolního věku (3 – 7 let) ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školička je v provozu od pondělí do čtvrtka v čase od 8.30 do 11.30 hodin.

Další podrobnosti naleznete zde.