Archive for Červenec, 2022

Rekonstrukce křižovatky Poděbradská – Průmyslová

Pátek, 29 července, 2022

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 1. srpna 2022 rozsáhlou rekonstrukci křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které dojde ke zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy.

V rámci celkové rekonstrukce dojde k vybudování nových řadících pruhů na ul. Poděbradská, připojovacího pruhu v ul. Průmyslová a k přeložení tramvajových zastávek. Touto úpravou se zvýší kapacita této křižovat o další jízdní pruhy. Současně s tím bude obnoveno světelné signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení, přeloženy inženýrské sítě a dojde k posunu dopravního portálu.

Pro zajištění větší bezpečnosti a komfortu chodců budou vybudovány nové bezbariérové přechody pro chodce.

Stavební práce budou realizovány po etapách, aby mohl být zajištěn alespoň částečný provoz bez nutnosti kompletní uzavírky. Objízdné trasy nejsou plánovány.

Zhotovitel: BES s.r.o.

https://opravujeme.to/action/977/

Zdroj: tisková zpráva Technické zprávy komunikací

Upozornění pro podnikatele v dopravě

Pondělí, 25 července, 2022

S účinností od 1. 8. 2022 dochází ke změně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mj. výrazně mění i oblast podnikání v dopravě. Změna se týká také kategorie vozidel, mezinárodní dopravy, finanční a odborné způsobilosti a dalších.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a nebyl oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a hodlá po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“, je do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinen požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zveřejněno: 25. 7. 2022

Mimořádná zkouška sirén

Pondělí, 25 července, 2022

V souvislosti s poruchou při poslední pravidelné zkoušce sirén dne 6. 7. 2022 proběhne dnes, v pondělí 25. července ve 12:00 hodin mimořádná zkouška elektronických sirén Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva („ASVV“). Při této mimořádné zkoušce elektronických sirén se bude testovat pouze předání verbální informace ve znění: „1, 2, 3 zkouška“. Cílem této zkoušky je prověřit funkčnost po servisním zásahu a v případě zjištěných poruch tyto odstranit do termínu pravidelné zkoušky sirén dne 3. 8. 2022.

Zveřejněno: 25. 7. 2022

Letní kino a Akční plán rozvoje MČ

Úterý, 19 července, 2022

Aktuálně začíná příprava Akčního plánu rozvoje MČ na další dva roky. Přijďte ve středu 20. července do Hostavic (Pilská 9) sdělit své podněty ke zlepšení a dalšímu rozvoji MČ. O své názory se můžete podělit v informačním stanu MČ Praha 14. Pro děti je připraveno od 15 hodin divadelní představení Zvířátka a loupežníci a od 21 hodin film Zbožňovaný – česká filmová komedie režiséra a scenáristy Petra Kolečka. Film se původně měl jmenovat Božský děda. Kolečko se podle svých slov pro režii rozhodl také proto, že příběh filmu je z velké části skutečným příběhem jeho rodiny.

Zveřejněno: 19. července 2022

Pozor! Nebezpečí vzniku požárů

Pondělí, 18 července, 2022

Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ vydal od úterý 19. července od 12 hodin do neděle 24. července do 16:30 hodin na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a další podrobnosti k aktuálnímu opatření jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 18. července 2022

 

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká

Pátek, 15 července, 2022

Z důvodu provádění rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká dojde v termínu od 18. července 2022 do 11. listopadu 2022 k částečnému omezení provozu na pozemní komunikaci v ulici Chlumecká, v úseku Broumarská – Blatská v obou směrech.
V uvedeném termínu dojde v daném místě ke snížení rychlosti a k zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Dojde také k záboru vozovky i chodníků v úsecích dotčených stavbou.

Děkujeme za trpělivost.

Zveřejněno: 15. července 2022

Uzavírka ve Kbelské ulici

Čtvrtek, 14 července, 2022

Upozorňujeme občany na plánovanou úplnou uzavírku v ulici Kbelská, a to z důvodu rekonstrukce železničního mostu v ul. Kbelská, v úseku Novopacká – Kolbenova. Ulice bude uzavřena v těchto termínech:

  • od 6. srpna 2022 (7 hodin) do 7. srpna 2022 (12 hodin)
  • od 15. října 2022 (7 hodin) do 16. října 2022 (12 hodin)

Objízdné trasy:
Objízdné trasy
Děkujeme za trpělivost.

Zveřejněno: 14. července 2022

Mokřad v Kyjích získá unikátní podobu

Středa, 13 července, 2022

Aktivity na podporu biodiverzity, krajinářské úpravy, doplnění vzdělávacích prvků a kultivace území čekají některé části mokřadu v Kyjích. Realizace celého projektu je plánována na rok 2022 a ujala se jí odborná organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. To vše je možné díky grantu od nadace The Coca-Cola Foundation, která na revitalizaci areálu přispěla částkou cca 1,7 milionu korun.

V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu řízeným odtokem do mokřadu s výbornými absorpčními podmínkami. Voda se tak ekologicky vrací zpět do přírody a zároveň přispívá k ochlazování okolí v teplých letních měsících. „Základní koncept mokřadu spočívající ve vsakování dešťové a odpadní vody v zastavěných oblastech v souvislosti s adaptací na změnu klimatu je patrný v řadě měst ve vyspělé Evropě. Namísto rychlého odvádění vody do kanalizace se voda vrací do koloběhu přirozenou cestou, což je pro místní prostředí mnohem přínosnější,“ vysvětluje Jana Moravcová, ekoložka a ředitelka environmentální organizace Beleco.

Mokřad do městské přírody přirozeně vrací asi 12,5 milionu litrů vody ročně. Jeho příznivý vliv mohli pozorovat i obyvatelé v okolí na svých zahradách a studnách. „Projekt zahrnuje také vzdělávací prvky. Ty lidem přiblíží, jak v lokalitě funguje koloběh vody, jací živočichové a rostliny zde žijí a jak celá lokalita prospívá svému okolí. Dává mi velký smysl ukázat například studentům, že i uprostřed města můžeme mít kousek divoké přírody,“ dodává Jana Moravcová.

 Existenci mokřadu v Kyjích a jeho plánované úpravy a vylepšení vítá i starosta Prahy 14 Jiří Zajac. „Aby se město mohlo dále úspěšně rozvíjet a aby se v něm lidem dobře žilo, potřebuje místa, která si zachovají svůj přírodní charakter. Mokřad v Kyjích je o to cennější, že šetrně pracuje s vodou, která je zejména v létě stále vzácnějším zdrojem. Druhá etapa projektu nyní ještě zvýší přínos tohoto unikátního řešení pro každého z téměř 50 000 obyvatel naší městské části.“

Zveřejněno: 13. 7. 2022

 

V Praze 14 vznikají nové stezky pro pěší i cyklisty

Středa, 13 července, 2022

Dobrá zpráva pro pěší i příznivce jízdy na kole. Technická správa komunikací hl. m. Prahy buduje na území naší městské části dvě nové stezky. Mezi jižní částí Jahodnice a ulicí Tiskařská „roste“ stezka pro chodce i cyklisty, která zpříjemní cestování ve směru na Malešice. Na konci července má začít stavba chodníku mezi ulicemi Ocelkova a Půdova, což ocení zejména obyvatelé nové výstavby mířící pěšky ke stanici metra Rajská zahrada.

 

Zveřejněno: 13. 7. 2022

Uzavírka Nedokončené – objížďka i pro bus 208

Úterý, 12 července, 2022

Upozorňujeme řidiče a cestující MHD na srpnovou uzavírku ulice Nedokončená. Z důvodu stavebních prací nebude komunikace průjezdná od 1. do 14. 8. 2022. Po objízdné trase bude vedena jak individuální doprava, tak autobusová linka č. 208.

„Linka 208 bude dočasně vedena mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi přímější trasou po ul. Ústřední a Národních hrdinů. Vynechá tedy zastávky U Radiály, U Jahodnice, Sídliště Jahodnice, Jahodnice, Lomnická a Nádraží Dolní Počernice. První dvě jmenované zastávky budou po dobu uzavírky dočasně zrušeny. Na zbylých zastávkách, které linka 208 vynechá, zůstává obsluha zachována jinými linkami. Na objízdné trase linka 208 obslouží zastávky Drobná, Novoštěrboholská, Rtyňská a Svatoňovická. Informace budou i na stránkách ROPIDu a DPP,“ uvádí spol. ROPID, organizátor pražské hromadné dopravy.

Podrobné informace k MHD:

Další informace k uzavírce naleznete v mapových podkladech:

Zveřejněno. 13. 6. 2022