Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Místní poplatky nově

Vážení spoluobčané,

od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích (dále jen „zákon“). Na základě této novely zákona došlo k určitým změnám při správě některých poplatků. Zcela byly zrušeny poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity, které byly nahrazeny novým poplatkem z pobytu. Kromě informací o nově zavedeném poplatku z pobytu, Vás chceme touto cestou informovat i o změnách ve správě místního poplatku ze psů.

Místní poplatek ze psů

Novela u tohoto poplatku zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a úlev od poplatku, možnost přihlásit k místnímu poplatku i psa drženého cizím státním příslušníkem.

1. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. V praxi tzn., že bez ohledu na to, zda je tato osoba pouze ve starobním důchodu nebo stále i v pracovním poměru.

2. Nově jsou podle tohoto zákona od poplatku zcela osvobozeny osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob a osoby provozující útulek pro zvířata.

3. Na základě této novely mohou nově přihlašovat k místnímu poplatku ze psů psa i držitelé psů, kteří jsou cizími státními příslušníky, majícími trvalý pobyt v obci nebo na území obce delší než tři měsíce.

Nadále pro poplatníky platí 15 denní ohlašovací povinnost ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Stejná lhůta se uplatňuje i v případě změny údajů uvedených v ohlášení.

Pro uplatnění úplného osvobození od tohoto poplatku pro rok 2020 musí poplatníci hradící místní poplatek ze psů, jichž se tyto úlevy týkají, oznámit a doložit tuto skutečnost do 29. února 2020 na odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků, kontaktní osoba: Karolína Vandlíková, tel. 225 295 209, e-mail: karolina.vandlikova@praha14.cz

Místní poplatek z pobytu

Informace o zavedení tohoto poplatku je důležitá především pro ubytovatele, kteří na území obce poskytují ubytování za úplatu. V praxi to znamená, že se nejedná pouze o ubytovatele provozující ubytovací činnost v hotelích, penzionech nebo ubytovnách, ale i o poskytovatele krátkodobého ubytování za úplatu v soukromých bytech, apartmánech apod.

1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
2. Poplatníkem je osoba, která nemá v obci trvalý pobyt, plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen od poplatníka poplatek vybrat.
3. Plátce poplatku je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě.
4. Osvobození od poplatku a další informace k poplatku z pobytu naleznete v zákoně č. 565/1990 Sb., a v obecně závazné vyhlášce č. 18/2019 Sb., o místním poplatku z pobytu hl. m. Prahy.
5. Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den. Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení činnosti. Změny je povinen ohlásit do 15 dnů ode dne kdy nastaly. Plátce je povinen do 15 dne každého následujícího měsíce odvést správci poplatku vybrané poplatky.

Pro bližší informace se obraťte na kontaktní osobu: Věra Ječmínková, tel: 225 295 289, e-mail: vera.jecminkova@praha14.cz

Děkujeme Vám za pozornost

Odbor řízení ekonomiky a školství
Oddělení místních daní a poplatků

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...