Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Ošetřovné OSVČ

Cíl programu

Dne 26. března 2020 schválila vláda ČR materiál s názvem „Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNĚ“ PRO OSVČ“ (dále jen „Program“), jehož cílem je zmírnit negativní dopad celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Pokud jde o Programem podporované aktivity, podle předmětného materiálu bude podpora realizována ve formě dotace pro takovou OSVČ, která pečuje o dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školy i jiná dětská zařízení (v současné situaci uzavřená z důvodu šíření infekce COVID-19) mladší 13 let, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Uvedená podpora ve formě dotace bude vyplácena také OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže/ nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19. Tato podpora musí být určena pro OSVČ, která v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení nemohla podnikat a pečovala o dítě. Podpora se bude vztahovat i na OSVČ, která pečuje o osobu /osoby zdravotně postiženou/postižené ve stupni I (lehká

závislost) podle zákona o sociálních službách. Program bude realizován základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb.( o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podpora bude poskytována podle § 3 písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech ČR, jejichž podporování státem je žádoucí z důvodu COVID-19. Dotace bude poskytována ve výši 424 Kč/den, o dotaci se žádá za kalendářní měsíc.

Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu bude na program vyčleněna v první etapě částka 100 mil. Kč (v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena). Program stanoví, jaké požadavky musí příjemce podpory splňovat, uvádí, kdy nemůže být OSVČ příjemcem podpory a uvádí, jaké jsou podmínky pro přijetí žádosti o poskytnutí podpory. Na dotaci není právní nárok.

Na základě uvedeného Programu byla dne 31. března 2020 již vyhlášena Výzva I pro stanovené období od 12. března 2020 do 31. března 2020. Příjem žádostí bude zahájen 1. dubna 2020. Datem ukončení příjmu žádostí je 30. duben 2020 (dále jen „Výzva“). Pokud jde o způsob příjmu žádosti, žádost o poskytnutí dotace na formuláři v českém jazyce jsou společně s Výzvou Programu a dalšími dokumenty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz/osetrovneOSVC. Tam bude také odkaz na interativní formulář žádosti o dotaci a podrobný návod nejen komu je Výzva určena, ale i jak správně žádosti podávat.

I. Zabezpečení realizace uvedeného programu

Podle uvedeného Programu bude žádosti o poskytnutí uvedené podpory přijímat a vyřizovat Ministerstvo

průmyslu a obchodu. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém interaktivním formuláři, který bude zveřejněn na www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně požadované přílohy č. 1. (Údaje o dětech/ osobách žijících s žadatelem ve společné domácnosti). Po vyplnění formuláře získá žadatel vygenerovaný PDF soubor OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf.

Žádosti o poskytnutí dotace budou zasílány přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Podání žádosti včetně příloh směřuje žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvede fpmpo20), nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu fpmpo20(5>mpo.cz. (do předmětu e-mailu uvede fpmpo20), nebo zasláním originálu žádosti (tedy vytištěného vyplněného formuláře, tzn. souboru OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf) podepsané žadatelem poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20″).

Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici

při vyplnění formuláře. Jejich úlohou je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněnou telefonicky nebo e-mailem, případně při návštěvě živnostenského úřadu, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.

Součástí formuláře ŽÁDOST O DOTACI je i počet dní, za které OSVČ ošetřovně žádá, a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti.

V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.

Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

Podmínky, které musí příjemce splnit, jsou popsány v bodu 3 až 5 Programu.

Hodnocení, výběr žádosti, nezbytnou administraci a proplácení příspěvku provede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem v Česku,  prosíme podnikatele, aby využívali především elektronické podání (datovou schránkou nebo emailem) a omezili osobní kontakt s pracovníky živnostenského odboru. Děkujeme.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...