Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Plánování se školami

Místní akční plán Praha 14 II.

Projekt akčního plánování navazuje na projekt Místní akční plán Praha 14, který byl realizován v letech 2016  – 2017. Jeho cílem bylo nastartovat komunikaci jednotlivých složek vzdělávacího systému na území MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernice.

Projektu se účastnili zejména zástupci školských zařízení, zřizovatelé, zástupci organizací a institucí působících v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a včasné péče, rodiče a žáci. Na společných jednáních diskutovali nad současným stavem školských subjektů jak z pohledu investičních potřeb, tak neinvestičních záměrů. Výstupem půl druhého roku trvajícího úsilí je dokument Místní akční plán Praha 14, který má několik částí. Podkladovou analýzu současného stavu, Akční plán pro školní rok 2017/2018 a Strategický rámec, jehož součástí jsou investiční priority školských subjektů.

Dokument je dostupný ZDE.

Z důvodu potřebnosti strategického plánování v oblasti školství a na základě pozitivních ohlasů účastníků projektu MAP Praha 14 se vedení MČ Praha 14 rozhodlo realizovat navazující projekt Místní akční plán Praha 14 II. Projekt je taktéž spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řídícím orgánem je MŠMT.

Do projektu je zapojeno 22 školských subjektů z území ORP Praha 14. Projekt má čtyři základní aktivity: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring a Implementace MAP. Pro zjednodušení jej můžeme rozdělit na část plánovací a část implementační. V rámci plánovacích aktivit byly ustanoveny pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro financování a brannou výchovu, které mají klíčovou úlohu v definici potřeb vzdělávacího systému a v návrhu jejich řešení.  Dozorčím orgánem MAP je Řídící výbor, který dohlíží nad procesem akčního plánování a připomínkuje a schvaluje klíčové dokumenty MAP. V rámci implementační části můžeme zmínit organizaci dvou akcí známých obyvatelům Prahy 14 a Dolních Počernic. Jedná se o Městečko volnočasových aktivit konané každoročně v září v prostorách Plechárny a přilehlé části parku U Čeňku a Dny otevřené školy, které budou od příštího roku pořádat všechny zapojené základní školy.

Projekt si klade za cíl udržení senzitivity ZŠ a MŠ ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka v souladu s jeho vzdělávacími potřebami. A dále udržení a rozvoj již nastartované spolupráce všech klíčových místních aktérů v oblasti vzdělávání.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a bude ukončen 31. 12. 2020.

 

 

 

 

Napsat komentář