Život na Praze 14

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO OBDOBÍ 2025+

Městská část Praha 14 začíná pracovat na tvorbě nové Strategie udržitelného rozvoje, protože stávající Strategický plán rozvoje na období 2015-2025 příští rok končí. Hlavním cílem projektu je pokračovat v metodách strategického plánování a řízení v praxi úřadu MČ Praha 14 tak, aby přispívalo ke zvyšování kvality a efektivity rozhodování na všech úrovních.

Hlavním výstupem projektu bude Strategie udržitelného rozvoje 2025+ na dobu 10 let a akční plán realizace na období 3 let (2025-2027).

Byl ustanoven projektový tým složený mj. z radního pro místní Agendu 21, předsedkyně komise pro MA 21 a zapojování veřejnosti, vedoucí odboru strategického řízení a komunikace a vedoucí oddělení strategického plánování. Projektový tým nastavil časový harmonogram tvorby nové strategie a připravil zadávací řízení pro výběr dodavatele.

Dne 27. 6. 2023 MČ Praha 14 prostřednictvím elektronického portálu EZAK vyhlásila výběrové řízení na dodavatele Strategie udržitelného rozvoje 2025+.

Nabídky je možno podávat do 18. 7. 2023, poté proběhne jejich vyhodnocení komisí, kterou ustanovila RMČ a ve které kromě zástupce Rady MČ Praha 14 bude i zástupce opozice a členové projektového týmu.

 


STRATEGICKÝ PLÁN PRO OBDOBÍ 2015 AŽ 2025

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14 vytyčuje základní směry budoucího vývoje této městské části v období 2015-2025. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou MČ koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. Zapojením pracovníků Úřadu městské části Praha 14, vedení městské části a odborné veřejnosti, došlo ke zpracování strategického plánu rozvoje MČ, který byl následně podroben připomínkovému řízení ze strany všech dotčených orgánů a osob.

 

 


AKČNÍ PLÁN

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

 

2023 – 2024
2021 – 2022
2019 – 2020
2017 – 2018
2015 – 2016

 

Loga