Život na Praze 14

VYUŽITÍ POZEMKŮ STARÉ KYJE

IDEOVÁ URBANISTICKÁ SOUTĚŽ- STARÉ KYJE

(podnět na Změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy)

Umístění: kat. území Kyje, oboustranně při ulici Broumarská mezi Kyjským rybníkem na severu a Rokytkou na východě a jihu.

V loňském roce proběhla veřejná urbanistická ideová soutěž o návrh „Územní rozvoj starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14“. Vítězný projektant zpracovává návaznou zastavovací studii.

Urbanizované území městské části sestává, v důsledku historického vývoje, ze dvou řetězců osídlení při severním a jižním okraji správního obvodu. Prostorová roztříštěnost nepodporuje městský charakter prostředí a projevuje se též v úrovni identifikace obyvatel s jejich obcí. Jádro Kyjí se vyvinulo mimo radiální osy, čímž se též stabilizovala severojižní cesta (dnešní ul. Broumarská) – spojnice obou radiál. Podle výsledků ideové soutěže, závěrů poroty a mínění žadatele může posílení severojižní osy podpořit propojení obou radiál a tím přispět ke scelení urbánního prostředí městské části.

 

ZASTAVOVACÍ STUDIE STARÉ KYJE

Umístění: kat. území Kyje, oboustranně při ulici Broumarská mezi Kyjským rybníkem na severu a Rokytkou na východě a jihu.
Na základě proběhlé urbanistické soutěže „Územní rozvoj Starých Kyjí“ (viz předchozí bod v sekci Nová výstavba) byla vítězným týmem zpracována Zastavovací studie Staré Kyje, která dopracovává soutěžní návrh dle připomínek poroty a požadavků městské části. Podrobněji je také řešeno širší území Kyjí se všemi návaznostmi.

Projektant: Headhand architekti, U Obecního dvora 7, Praha 1

Celá studie je k dispozici zde (33 stran).

 

REVITALIZACE BŘEHŮ KYJSKÉHO RYBNÍKA

Umístění: kat. území Kyje

Cílem revitalizace břehů rybníka je nalézt vhodnou podobu krajinného zasazení rybníka v nízkopodlažní zástavbě údolí Rokytky, využít jeho potenciálu pro zlepšení rekreačních a volnočasových aktivit v území, zkvalitnit veřejná prostranství, zlepšit prostupnost území. Řešené území je rozděleno do 4 oblastí (A, B, C, D)

Zadavatel: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9

Projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, Praha 1

Studie 2016

 

VYUŽITÍ POZEMKŮ PŘI ULICI BROUMARSKÁ

Umístění: kat. území Kyje. Řešeným územím jsou transformační a rozvojové plochy při ulici Broumarská, mezi Rokytkou a Kyjským rybníkem ve Starých Kyjích. Hranice vymezeného území sleduje levý břeh Rokytky od souvisle zastavěného území ulice Hodějovské po most Broumarské ulice, překračuje Broumarskou ulici, zahrnuje část hráze mezi Kyjským rybníkem a retenční nádrží, prochází Kyjským rybníkem a Stupskou a Hodějovskou ulicí se vrací k Rokytce.

Studie obsahuje návrh koncepčního řešení, včetně urbanistických bilancí a stanovení základních prostorových zásad návrhu, studii proveditelnosti.

Investor: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Projektant: Architekti Headhand, s.r.o., U Obecního dvora 7, Praha 1

Plocha řešeného území: 9,56 ha

Studie 2016

 

STUPSKÁ

Investor: Charlton a.s., V celnici 1031/4, Praha

Projektant :Schindler Seko architek s.r.o., Wuchterlova 523/5, Praha 6

HPP: 8 226 m2

Kapacita: 37 řadových domů, 3 objekty pro retail

Studie 2019

 

BIOTOP

Umístění: kat. území Kyje

Investor: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Projektant DUR: Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Plocha areálu: 1,34 ha

Doporučená denní návštěvnost areálu: 651 osob (maximální denní návštěvnost 1085 osob)

Parkování: 83 parkovacích stání

Zpracování DUR  2017

 

VOLNOČASOVÝ AREÁL V KYJÍCH

Umístění: kat. území Kyje

Investor: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Projektant: Huť architektury Martin Rajniš, Úvoz 228/5, Praha 1

Ideová koncepční studie volnočasového parku na pozemcích navazujících na přírodní koupaliště Biotop se základními prvky – vodní hřiště, had, transbordér, loubí a altán s pódiem.