Samospráva ÚMČ Praha 14

10

Číslo Jednání Soubor
159/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
160/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
161/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
162/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
163/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
164/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
165/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s nájmem na dobu neurčitou v bytě o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul. , Praha 9 v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů Otevřít dokument
166/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
167/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
168/RMČ/2011 k návrhu na znovupřidělení bytu v č. p. 736, ulice Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
169/RMČ/2011 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
170/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
171/RMČ/2011 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 558 Kč za pozdní úhradu nájemného a vyúčtování služeb za rok 2009 za užívání bytu v č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
172/RMČ/2011 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu č. 26 o velikosti 2 + kk do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
173/RMČ/2011 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování městské části Praha 14 na jednání shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro budovy Kardašovská 625, 626, 668, 669 Otevřít dokument
174/RMČ/2011 k návrhu na zrušení Pravidel pro řešení dopadů deregulace nájemného Otevřít dokument
175/RMČ/2011 ke smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 Otevřít dokument
176/RMČ/2011 k návrhu na stanovení platu vedoucí odboru právního a matričního Otevřít dokument
177/RMČ/2011 k informaci o výsledku kontroly provádění správy místních a správních poplatků provedené u MČ Praha 14, Úřadu městské části Praha 14 odborem daní, poplatků a cen MHMP Otevřít dokument
178/RMČ/2011 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě městské části Praha 14 k 31. 12. 2010 Otevřít dokument
179/RMČ/2011 k návrhu na složení Redakční rady Listů Prahy 14 Otevřít dokument
180/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
181/RMČ/2011 k rozšíření počtu členů výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 Otevřít dokument
182/RMČ/2011 k návrhu statutu výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 Otevřít dokument
183/RMČ/2011 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2010 Otevřít dokument
184/RMČ/2011 k informaci pro Otevřít dokument
185/RMČ/2011 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
186/RMČ/2011 k odpisovým plánům příspěvkových organizací na rok 2011 Otevřít dokument
187/RMČ/2011 k obecně závazným vyhláškám hlavního města Prahy o místních poplatcích Otevřít dokument
188/RMČ/2011 k poskytnutí grantů z programů Grant pro oblast 1 - sociální služby a Příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
189/RMČ/2011 k přidělení grantů v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v roce 2011 Otevřít dokument
190/RMČ/2011 k záměru prodeje pozemku parc. č. 545/15, o výměře 87 m 2 v k. ú. Hloubětín společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o. Otevřít dokument
191/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu, příp. pronájmu části pozemku parc. č. 372/1 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
192/RMČ/2011 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
193/RMČ/2011 k umístění stavební buňky sloužící jako kontaktní místo pro terénní pracovníky občanského sdružení JAHODA v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
194/RMČ/2011 k zveřejnění záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín Družstvu 591, se sídlem Klánovická 591, Praha 9 Otevřít dokument
195/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k povolení výjimky z ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze pro umístění stavby Bytový areál Čihadla II - Rajská zahrada - 1. část Otevřít dokument
196/RMČ/2011 k odvolání městské části Praha 14 proti rozhodnutí o umístění stavby Panorama Kyje II vydanému odborem výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14 dne 3. 3. 2011 pod čj. UMCP14/09/35757/OVD/MILD a čj. UMCP14/11/08162/OVD/MILD Otevřít dokument
197/RMČ/2011 ke jmenování členů týmu pro supervizi Programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách Otevřít dokument