Samospráva ÚMČ Praha 14

17

Číslo Jednání Soubor
405/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
406/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1005, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
407/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 848, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
408/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
409/RMČ/2015 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
410/RMČ/2015 k souhlasu k trvalému pobytu cizího státního příslušníka v bytě domu č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
411/RMČ/2015 k návrhu na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
412/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
413/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 777, ul. Bobkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
414/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu části prostor nesloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení spolkem YMCA Praha o.s. Otevřít dokument
415/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s rozšířením účelu nájmu části prostoru nesloužícího podnikání v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 969, ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
416/RMČ/2015 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru nesloužícího podnikání v části objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
417/RMČ/2015 k návrhu na ukončení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2+0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
418/RMČ/2015 k návrhu na dodatek k podnájemní smlouvě na byt č. 8 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
419/RMČ/2015 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
420/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
421/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
424/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
425/RMČ/2015 k návrhu na vydání souhlasu obce dle ustanovení § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
426/RMČ/2015 k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu změny č. Z 2832/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Otevřít dokument
427/RMČ/2015 k vyjádření MČ Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., koncepce Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025 Otevřít dokument
428/RMČ/2015 k návrhu na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
429/RMČ/2015 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
430/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
431/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
432/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Otevřít dokument
433/RMČ/2015 k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 ve školním roce 2015/2016 Otevřít dokument
434/RMČ/2015 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2014/2015 z hlavní činnosti Otevřít dokument
435/RMČ/2015 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
436/RMČ/2015 k zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a střednědobého výhledu do roku 2021 do modulu PRO - GINIS Otevřít dokument
437/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 a další související služby Otevřít dokument
438/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Odvodnění areálových zpevněných ploch u pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
439/RMČ/2015 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu Otevřít dokument
440/RMČ/2015 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky Vybavení budov ZŠ, MŠ a Úřadu městské části Praha 14 výpočetní technikou Otevřít dokument
441/RMČ/2015 ke změně stavby a provedení prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu oplocení v rámci projektu Park Pilská - 1. Etapa Otevřít dokument
442/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0269/2015/OI-OddI/1050 ze dne 10. 6. 2015 na realizaci projektu MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - Rekonstrukce ZTI Otevřít dokument
443/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14 Otevřít dokument
444/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0440/2014/OSMI_OddMD/1050 ze dne 24. 10. 2014 na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Paculova Otevřít dokument
445/RMČ/2015 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0177/2013/OSMI/1080 Otevřít dokument
446/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého pozemku parc. č. 946/2 v k. ú. Kyje s vítězem výběrového řízení, společností HOCHER, s. r. o. a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci Otevřít dokument
447/RMČ/2015 k revokaci usnesení č. 320/RMČ/2015 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2578/3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
448/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN do pozemků parc. č. 2575/402, parc. č. 2575/403, parc. č. 2575/436 a PK 291/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
449/RMČ/2015 k udělení souhlasu s uvedením objektu MŠ Zelenečská 500, Praha 9, jako sídla spolku pro zápis do evidence Otevřít dokument