Samospráva ÚMČ Praha 14

26

Číslo Jednání Soubor
700/RMČ/2019 k návrhu na dodatek č. 1/2019 Kolektivní smlouvy a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2020 Otevřít dokument
701/RMČ/2019 k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
702/RMČ/2019 k návrhu na jmenování zástupců tajemníka Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
703/RMČ/2019 k návrhu na jmenování členky Letopisecké komise Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
704/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru Terminál Malešice Otevřít dokument
705/RMČ/2019 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
706/RMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2019 Otevřít dokument
707/RMČ/2019 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
708/RMČ/2019 k návrhu na úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
709/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
710/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy mezi Praha 14 kulturní IČO: 751 22 987 a Městskou knihovnou v Praze, IČO: 000 64 467 Otevřít dokument
711/RMČ/2019 k návrhu revize Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, aktualizovaná verze 2020 - 2024 Otevřít dokument
712/RMČ/2019 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
713/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 7 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
714/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 5 k SoD č. j. 0600/2018/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - zahrada Otevřít dokument
715/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0320/2019/OI/1050 na akci Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
716/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0631/2019/OI/1050 na akci Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného Otevřít dokument
717/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektová dokumentace - Revitalizace Centrálního parku Černý Most Otevřít dokument
718/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů Otevřít dokument
719/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů II Otevřít dokument
720/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení v nadlimitní veřejné zakázce Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
721/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka 22 ks počítačových sestav včetně příslušenství Otevřít dokument
722/RMČ/2019 k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
723/RMČ/2019 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 27, Kardašovská 753, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
724/RMČ/2019 k návrhu souhlas s revokací usnesení č. 655/RMČ/2019 a na souhlas s prodloužením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1 rok Otevřít dokument
725/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 708/2, k. ú. Hloubětín pro zateplení BD Poděbradská 582 Otevřít dokument
726/RMČ/2019 ke zrušení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
727/RMČ/2019 k objednání prací nezbytných k odstranění následků pojistné události na rozhledně Doubravka Otevřít dokument