Samospráva ÚMČ Praha 14

28

Číslo Jednání Soubor
23/RMČ/2016 k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
24/RMČ/2016 k návrhu na úpravu rozpočtu městské části Praha 14 v období rozpočtového provizoria roku 2016 Otevřít dokument
25/RMČ/2016 k návrhu na přijetí finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
26/RMČ/2016 na přijetí rezignace ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 - Mgr. Jarmily Smolíkové ke dni 31. 7. 2016 Otevřít dokument
27/RMČ/2016 k návrhu na změnu výše osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelů základních a mateřských škol městské části Praha 14 Otevřít dokument
28/RMČ/2016 k návrhu na doplnění spádových oblastí městské části Praha 14 z důvodu připravované změny obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 Sb. hl.m.Prahy o školských obvodech základních škol Otevřít dokument
29/RMČ/2016 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Úklidové služby v části budovy Základní školy Hloubětínská Otevřít dokument
30/RMČ/2016 k zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Údržba parkové plochy Jahodnice a parku Pilská, realizované ve zjednodušeném řízení Otevřít dokument
31/RMČ/2016 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy současnému nájemci nemovité věci, objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. Kyje, společnosti HOCHER, s. r. o. Otevřít dokument
32/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce na rekonstrukci ulice K Rokytce Otevřít dokument
33/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 Otevřít dokument
34/RMČ/2016 k návrhu na vyhlášení Programu prevence nádorového onemocnění prsu pro obyvatele městské části Praha 14 Otevřít dokument
35/RMČ/2016 k podání žádosti o dotaci - Projekt MČ na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016 Otevřít dokument
36/RMČ/2016 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
37/RMČ/2016 k návrhu na na prodloužení podnájemních smluv na adrese Broumarská č. p. 25 k bytům č. 28, 24, 26 a bytu č. 2 na adrese Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
38/RMČ/2016 k poskytování finančního daru osobám pověřeným podepisováním doložek na listinách městské části Praha 14 ve smyslu § 43 zákona o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 5.8 interního předpisu Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
39/RMČ/2016 k návrhu na stanovení výše odměn za výkon funkce a poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
40/RMČ/2016 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 14 na rok 2016 a na úpravu systematizace pracovních míst v odboru právních a kontrolních činností Otevřít dokument
41/RMČ/2016 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2015 Otevřít dokument
42/RMČ/2016 k návrhu na zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2014 Otevřít dokument
43/RMČ/2016 k návrhu na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu v roce 2016 pro oblast 2 Otevřít dokument
44/RMČ/2016 k návrhu smlouvy k realizaci farmářských trhů pro rok 2016, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a spolkem POD PLATANY Otevřít dokument
45/RMČ/2016 k návrhu na uzavření smlouvy s TSK hl. m. Prahy na výpůjčku pozemků pro realizaci zapojení veřejnosti do plánování systému zón placeného stání na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
46/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje Otevřít dokument
47/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 753 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
48/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 61,24 m 2 , prostoru č. 1 v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, společností SP Černý Most, s.r.o. Otevřít dokument
49/RMČ/2016 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání o celkové výměře 38 m 2 , garážového stání č. 2 a č. 3 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
50/RMČ/2016 k informaci o průběhu prodeje části bytového fondu ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument