Samospráva ÚMČ Praha 14

47

Číslo Jednání Soubor
573/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
574/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 493, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
575/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
576/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
577/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
578/RMČ/2016 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
579/RMČ/2016 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
580/RMČ/2016 k žádosti o snížení platby nájemného za užívání bytu v č. p. 875, Šebelova ul., Praha 9 Otevřít dokument
581/RMČ/2016 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 a části venkovní terasy na části pozemku parc. č. 45/1 a části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
582/RMČ/2016 k návrhu na schválení Zásad k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Otevřít dokument
583/RMČ/2016 k dodatku č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14, čj. 1/2012/SMP 14 Otevřít dokument
584/RMČ/2016 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
585/RMČ/2016 k Memorandu o spolupráci mezi MČ Praha 14 a Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o., se sídlem Pilská 9, Praha 9 k projektu Čihadla - prostor pro rekreaci a sport Otevřít dokument
586/RMČ/2016 k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
587/RMČ/2016 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
588/RMČ/2016 k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2016 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14 Otevřít dokument
589/RMČ/2016 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2017 a ke schválení dokumentu Akční plán protidrogové politiky městské části Praha 14 na období 2017 a 2018 Otevřít dokument
590/RMČ/2016 k podpoře žádosti o finanční příspěvek u MHMP na revitalizaci skate parku u objektu Plechárna Otevřít dokument
591/RMČ/2016 k podpoře žádosti o dotaci u MHMP na modernizaci zázemí hřiště Sportovního klubu Spectrum Praha z. s. Otevřít dokument
592/RMČ/2016 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016 Otevřít dokument
593/RMČ/2016 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
594/RMČ/2016 k návrhu výpovědi smluv o vkladových účtech uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a J&T BANKA, a.s. Otevřít dokument
595/RMČ/2016 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 Otevřít dokument
596/RMČ/2016 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
597/RMČ/2016 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
598/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště - opakované řízení Otevřít dokument
599/RMČ/2016 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení Otevřít dokument
600/RMČ/2016 k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti internet Otevřít dokument
601/RMČ/2016 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 - MŠ Chvaletická Otevřít dokument
602/RMČ/2016 k uzavření nových pachtovních smluv na pozemky (zahrádky) v ul. Borská parc. č. 1695/1, 1695/7, 1760, 2830/1, 2832, 1761, 1779, 2016, 2017, 2018, 2020, k. ú. Kyje se současnými pachtýři Otevřít dokument
603/RMČ/2016 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku (zahrádky) parc. č. 2020, díl č. 173 o výměře 338 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
604/RMČ/2016 ke změně osoby pachtýře částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 125 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
605/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2756/6, k. ú. Kyje Otevřít dokument
606/RMČ/2016 k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2665/163, parc. č. 2665/164, parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166, parc. č. 2665/167, parc. č. 2665/168, katastrální území Kyje Otevřít dokument
607/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 1207/1, parc. č. 1216, parc. č. 2737, parc. č. 2738, parc. č. 2739, katastrální území Kyje Otevřít dokument
608/RMČ/2016 k návrhu na výpůjčku části pozemku parc. č. 2626/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
609/RMČ/2016 k uzavření smlouvy o výpůjčce - Skatepark na Černém Mostě Otevřít dokument