Samospráva ÚMČ Praha 14

65

Číslo Jednání Soubor
431/RMČ/2021 k účasti předsedy výboru pro školství, kulturu, sport a volný čas na jednáních Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
432/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 747, ul. Bobkova , Praha 9 Otevřít dokument
433/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova , Praha 9 Otevřít dokument
434/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 747, ul. Bobkova , Praha 9 Otevřít dokument
435/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova , Praha 9 Otevřít dokument
436/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, ul. Maňákova , Praha 9 Otevřít dokument
437/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 750, ul. Bryksova , Praha 9 Otevřít dokument
438/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova , Praha 9 Otevřít dokument
439/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška , Praha 9 Otevřít dokument
440/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 764, ul. Rochovská , Praha 9 Otevřít dokument
441/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
442/RMČ/2021 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele Otevřít dokument
443/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 13,2 m 2 v objektu č. p. 1071, ul. Bratří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
444/RMČ/2021 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 130 m2 v objektu č. p. 759, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
445/RMČ/2021 k návrhu na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/2019/OSM/1070, o snížení nájemného v souvislosti s pandemií COVID-19 Otevřít dokument
446/RMČ/2021 k návrhu na schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva Otevřít dokument
447/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
448/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
449/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
450/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2021 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy Otevřít dokument
452/RMČ/2021 k návrhu na stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
453/RMČ/2021 k žádosti o změnu využití prostředků z dotace MČ Praha 14 udělené v roce 2021 Otevřít dokument
454/RMČ/2021 k žádosti o granty v II. kole Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro MČ HMP pro rok 2021, Opatření č. 8 Fond solidarity Otevřít dokument
455/RMČ/2021 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR Otevřít dokument
456/RMČ/2021 k návrhu podání námitek městské části Praha 14 jako účastníka řízení do společného řízení stavby Přestavba a nástavba domu, Praha Kyje, Jamská čp. 226 Otevřít dokument
457/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Obytný soubor Jordánská - 3. etapa na pozemku parc. č. 2587/11, 2579/1 a 2779/1 kat. území Kyje při ul. Jordánská Otevřít dokument
458/RMČ/2021 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti Otevřít dokument
459/RMČ/2021 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
460/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
461/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
462/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč k zajištění předškolní výchovy formou celodenní péče Otevřít dokument
463/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci zajišťování koordinace projektu Hledání ztracené minulosti v programu Erasmus+ Otevřít dokument
464/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 - ZUŠ Otevřít dokument
465/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 - logopedická ambulance Otevřít dokument
466/RMČ/2021 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 - kadeřnictví Otevřít dokument
467/RMČ/2021 k návrhu na schválení slevy z nájemného České softballové asociaci za pronajaté nebytové prostory v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 v souvislosti s pandemií COVID 19 Otevřít dokument
468/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Výroba a montáž kuchyní v 1. - 8. NP budovy ÚMČ Praha 14 čp. 1073 Otevřít dokument
469/RMČ/2021 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 - opakované řízení II, v rámci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III., vedeného pod reg. č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754 Otevřít dokument
470/RMČ/2021 k zajištění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce. a.s. v rámci akce Hospodaření s dešťovou vodou Vybíralka 25 Otevřít dokument
471/RMČ/2021 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Úklid motoristických, nemotoristických komunikací a vývoz odpadkových košů na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
472/RMČ/2021 k návrhu na zahájení přípravy na realizaci obnovy a výměny zastávkových přístřešků MHD - sídliště Jahodnice (oba směry) Otevřít dokument
473/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností SP Černý Most, s.r.o. Otevřít dokument
474/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Kyje a v k. ú. Vysočany Otevřít dokument
475/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků (nebo jejich částí) parc. č. 2846/48 a 2846/49, oba k. ú. Kyje, za účelem jejich připojení k areálu spol. PREFA PRAHA a.s. Otevřít dokument
476/RMČ/2021 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k bezúplatnému převodu s omezujícími podmínkami pozemků parc. č. 708/38 a 708/39, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
477/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 941/1 a parc. č. 939, katastrální území Kyje Otevřít dokument
478/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložením plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2815/1, parc. č. 2812/12, k. ú. Kyje Otevřít dokument
479/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění vedení komunikační sítě do pozemku parc. č. 19/1 a parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
480/RMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi městskou částí Praha - Běchovice a městskou částí Praha 14 na prodej vozidla EGHOLM 2100, typ PFZ 001 - pracovní stroj samojízdný - komunální nosič Otevřít dokument
481/RMČ/2021 k výběru nájemce stánku s občerstvením, k. ú. Kyje Otevřít dokument
482/RMČ/2021 k uzavření nájemní smlouvy - stánek s občerstvením, k. ú. Kyje Otevřít dokument
483/RMČ/2021 k podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 0310/2017/OSM/1070 (NAP/83/01/023854/2016 uzavřené dne 20. 5. 2016) a dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2017 Otevřít dokument