Samospráva ÚMČ Praha 14

66

Číslo Jednání Soubor
474/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
476/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
477/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
478/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
479/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
480/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
481/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
482/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
483/RMČ/2013 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
484/RMČ/2013 na prominutí pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor ze dne 1. 4. 2013 Otevřít dokument
485/RMČ/2013 k návrhu na schválení kupní ceny a spoluvlastnických podílů při odprodeji bytových jednotek v objektu č. p. 768 - 772, Rochovská ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25 k. ú. Hloubětín a v objektu č. p. 494 - 497, Slévačská ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/5, 566/6, 566/7 a 566/8 k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění včetně celkového přehledu pro MHMP dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě) Otevřít dokument
486/RMČ/2013 na odprodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
487/RMČ/2013 k návrhu na změnu účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
488/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemních smluv v nebytových prostorách v objektu č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
489/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s ukončením nájemní smlouvy č.j.: 21/SMP/06 ze dne 7. 12. 2006 dohodou v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 a schválení dohody o narovnání Otevřít dokument
490/RMČ/2013 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
491/RMČ/2013 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2013 Otevřít dokument
492/RMČ/2013 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
493/RMČ/2013 ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2013) Otevřít dokument
494/RMČ/2013 k návrhu na změnu využití finančních prostředků z poskytnutého grantu schváleného žadateli TJ SOKOL Jahodnice v grantovém řízení vyhlášeném MČ Praha 14 pro rok 2013 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity a podpora Zdravé MČ - v podoblasti 2d) podpora tělovýchovných zařízení Otevřít dokument
495/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k návrhu dokumentu Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období 2013 - 2016 Otevřít dokument
496/RMČ/2013 k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na úpravu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy na pozemcích PK 292/1, 294/2 a 294/3, k. ú. Kyje, ve funkční ploše OB z kódu využití území C na kód D pro Obytný soubor Panorama 5 Otevřít dokument
497/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dohody o spolupráci při rozvoji městské části Praha 14 s obchodní společností EKOSPOL, a. s., se sídlem Dukelských hrdinů č. p. 747, Praha 7 Otevřít dokument
498/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na architektonicko-urbanistickou studii Revitalizace jižního náměstí Nového Hloubětína s obchodní společností PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 - Vinohrady Otevřít dokument
499/RMČ/2013 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2013 Otevřít dokument
500/RMČ/2013 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
501/RMČ/2013 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
502/RMČ/2013 k uložení odvodu Základní škole Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 Otevřít dokument
503/RMČ/2013 k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
504/RMČ/2013 k návrhu na změny ve spádových oblastech podle jednotlivých základních škol městské části Praha 14 Otevřít dokument
505/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením grantové smlouvy v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita pro realizaci projektu Podpora žáků základních škol Prahy 14 CZ.2.17/3.1.00/36325 Otevřít dokument
506/RMČ/2013 k návrhu na přidělení grantů v oblasti Příspěvek na zajištění služby a Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v roce 2013 Otevřít dokument
507/RMČ/2013 k návrhu na změnu ve složení komise pro komunitní plánování Otevřít dokument
508/RMČ/2013 k návrhu změn ve složení Kontrolního výboru a Výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21 Otevřít dokument
509/RMČ/2013 k využití studie zklidnění dopravy v oblasti kostela Sv. Bartoloměje, zpracované Centrem dopravního výzkumu v.v.i. Brno, v říjnu 2011 a doplněné v červnu 2012 Otevřít dokument
510/RMČ/2013 k realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2013 Otevřít dokument
511/RMČ/2013 k přistoupení městské části Praha 14 k přidruženému členství do sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty Otevřít dokument
512/RMČ/2013 na zřízení pozice koordinátora bezmotorové dopravy Otevřít dokument
513/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Outsourcing ICT pro Prahu 14 Otevřít dokument
514/RMČ/2013 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Osazení termoregulačních ventilů v budově ZŠ Bří Venclíků Otevřít dokument
515/RMČ/2013 na uzavření smlouvy o dílo na akci: Oprava střechy ul. Kučerova 735, Praha 9 Otevřít dokument
516/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0168/2013/OSMI/1050 na realizaci investiční akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu Otevřít dokument
517/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0235/OSMI/2013/1050 akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
518/RMČ/2013 k formální úpravě usnesení č. 227/RMČ/2013 k převzetí dvou dětských hřišť při ulici Arnošta Valenty do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
519/RMČ/2013 k návrhu na revokaci usnesení č. 198/RMČ/2013 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m 2 Otevřít dokument
520/RMČ/2013 k návrhu na odnětí pozemku parc. č. 995/9, k. ú. Hostavice ze svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
521/RMČ/2013 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2575, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
522/RMČ/2013 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1761, k. ú. Kyje Otevřít dokument
523/RMČ/2013 k návrhu na pronájem zahrádek v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
524/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení 1kV do pozemků parc. č. 1204/1, parc. č. 2736/1 a parc. č. 2741, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
525/RMČ/2013 k uzavření smlouvy č. 12123153 ze dne 30. 7. 2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška Otevřít dokument
526/RMČ/2013 k podání žádosti o dotaci v rámci 45. výzvy Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu Energetická úspora budovy MŠ Paculova Otevřít dokument
527/RMČ/2013 k podání žádosti o dotaci v rámci 45. výzvy Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu Snížení energetické náročnosti stavby - Sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14 Otevřít dokument