Samospráva ÚMČ Praha 14

71

Číslo Jednání Soubor
726/RMČ/2017 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce dle § 2291, odstavec 1), 2) zákona Občanský zákoník, popřípadě pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1) písmeno a) zákona Občanský zákoník Otevřít dokument
727/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o provedení veřejné dražby dobrovolné k bytové jednotce č. 497/14 a smlouvy o provedení veřejné dražby dobrovolné k bytové jednotce 495/2 a návrh na souhlas s podpisem dražební vyhlášky č. De 118/2017 k bytové jednotce č. 497/14 a dražební vyhlášky č. De 117/2017 k bytové jednotce 495/2 Otevřít dokument
728/RMČ/2017 k návrhu na schválení vypořádání nákladů souvisejících se správou a provozem bytového domu č. p. 773, 774, 775 a 776, který je součástí pozemku parc. č. 566/44 - zastavěná plocha a nádvoří, to vše v kat. území Hloubětín, obec Praha mezi městskou částí Praha 14 a Společenství vlastníků Kardašovská 773, 774, 775 a 776, Praha 14, Kardašovská 773/8, se sídlem Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 06325734 a na schválení vzorové smlouvy o vypořádání těchto nákladů Otevřít dokument
729/RMČ/2017 k návrhu na schválení vypořádání nákladů souvisejících se správou a provozem bytového domu č. p. 491, 492 a 493, který je součástí pozemku parc. č. 566/4 - zastavěná plocha a nádvoří, to vše v kat. území Hloubětín, obec Praha mezi městskou částí Praha 14 a Společenství vlastníků Krylovecká 491, 492 a 493 Praha 14, se sídlem Krylovecká 491/6, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 06325734 a na schválení vzorové smlouvy o vypořádání těchto nákladů Otevřít dokument
730/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
731/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
732/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
733/RMČ/2017 vyjádření městské části Praha 14 k aktualizované dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby Rajská zahrada - přemostění Otevřít dokument
734/RMČ/2017 vyjádření městské části Praha 14 ke stavbě č. 43312 Černý Most II - 5. stavba et. 0002 Otevřít dokument
735/RMČ/2017 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
736/RMČ/2017 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 ke změně Statutu hl. m. Prahy - změna právního úkonu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Otevřít dokument
737/RMČ/2017 ke schválení novely nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád Otevřít dokument
738/RMČ/2017 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
739/RMČ/2017 k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018 Otevřít dokument
740/RMČ/2017 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2018 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
741/RMČ/2017 k návrhu na uzavření dodatku č. 30 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území MČ Praha 14 Otevřít dokument
742/RMČ/2017 k návrhu na poskytnutí přechodné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, neziskovým organizacím Jahoda, o.p.s. a Neposeda, z.ú. Otevřít dokument
743/RMČ/2017 k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
744/RMČ/2017 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
745/RMČ/2017 k zajištění projektových prací pro podání žádosti o dotaci z OP PPR pro MŠ Osická Otevřít dokument
746/RMČ/2017 k zajištění projektových prací pro podání žádosti o dotaci z OP PPR pro budovy ÚMČ Praha 14, č. p. 1072 a 1073 Otevřít dokument
747/RMČ/2017 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
748/RMČ/2017 k návrhu na vyhlášení konkursních řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 a Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, na souhlasné stanovisko setrvání ve funkcích ředitele/ředitelky příspěvkových organizací Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918, Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, Mateřská škola Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
749/RMČ/2017 k předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci 34., 35. a 37. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR, v rámci 70. výzvy Operačního programu Životní prostřední a v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání č. 02_17_047 na realizaci projektů Komunitní centrum Praha 14 II, Nízkoprahové centrum Jahoda, Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská, Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách III, Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - odborné učebny ZŠ I., Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - odborné učebny ZŠ II., Energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků II, MAP Praha 14 II Otevřít dokument
750/RMČ/2017 k zajištění projektových prací pro výběr zhotovitele na rekonstrukci objektu č. p. 67 v ul. Baštýřská, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
751/RMČ/2017 ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Multikulturní klub ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
752/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14 Otevřít dokument
753/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku na služby s názvem Servis a opravy výtahů Otevřít dokument
754/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projektové práce - Revitalizace vnitrobloku v ulici Mochovská Otevřít dokument
755/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka gastrozařízení pro ZŠ Hloubětínská, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Šimanovská Otevřít dokument
756/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny Otevřít dokument
757/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje Otevřít dokument
758/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0321/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu Otevřít dokument
759/RMČ/2017 k provedení udržovacích prací v lokalitě Bílý kůň Otevřít dokument
760/RMČ/2017 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2701/1, k. ú. Kyje o výměře 10 m2 Otevřít dokument
761/RMČ/2017 k uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 0065/2012/OSMI/1070 na pronájem nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží budovy Bří Venclíků č. p. 1072, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
762/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu, která bude zastavěna zateplením bytového domu č. p. 113 v Zelenečské ulici v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
763/RMČ/2017 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 1913/4 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
764/RMČ/2017 k návrhu na jmenování člena komise kultury a aktivit volného času Otevřít dokument