ÚMČ P14

Odbor řízení ekonomiky a školství

Odbor řízení ekonomiky a školství

21.5.2014

ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Organizační členění:

 • vedoucí odboru
 • oddělení školství
 • oddělení rozpočtu
 • oddělení místních daní a poplatků
 • oddělení účetní evidence

 

Popis činností

OŘEŠ provádí předběžnou, průběžnou a namátkově následnou veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u mateřských škol zřízených MČ.  Vypracovává roční plán veřejnosprávních kontrol mateřských škol na následující kalendářní rok a předkládá ho OPKČ v termínu do konce listopadu běžného roku. Zpracovává výsledky veřejnosprávních kontrol v souladu s přílohou vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předává je neprodleně OPKČ.

OŘEŠ v samostatné působnosti zabezpečuje komplexní vedení účetní evidence v oblasti rozpočtového hospodaření a sumarizaci dílčích účetních agend za oblast zdaňované činnosti MČ Praha 14 ve smyslu ZMP. Sestavuje rozpočet MČ Praha 14 a provádí vyúčtování výsledku hospodaření za hlavní činnost MČ Praha 14. Sestavuje finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 14 a jeho čtvrtletní hodnocení. Zajišťuje platební a zúčtovací styk s peněžním ústavem. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

OŘEŠ v přenesené působnosti vydává povolení k umístění herního prostoru k provozování vybraných hazardních her, eviduje ohlášení tombol s herní jistinou nad 100.000 Kč a turnajů malého rozsahu. Provádí správu místních poplatků ze psů, z pobytu a ze vstupného a neuhrazených pokut uložených odbory ÚMČ Praha 14.

OŘEŠ koordinuje povinnosti městské části Praha 14 jako zřizovatele škol a školských zařízení vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů , ZMP a Statutu. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů a podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství v MČ Praha 14.

Životní situace v působnosti Odboru řízení ekonomiky a školství

Místní poplatek z pobytu
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze vstupného
Odklad povinné školní docházky
Ohlášení hazardní hry
Povolení k umístění herního prostoru
Povolení splátek daňového nedoplatku
Zápis dítěte do předškolního zařízení
Zápis dítěte k povinné školní docházce

Oddělení školství

OŘEŠ – oddělení školství zajišťuje úkoly Městské části Praha 14 v oblasti školství v samostatné i přenesené působnosti. Plní úkoly v oblasti školství vyplývající zejména ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Statutu hl. m. Prahy a z dalších právních norem.

 • zpracovává podklady k optimalizaci sítě škol, navrhuje spádové územní obvody škol dle § 178 školského zákona
 • připravuje zřizovací listiny mateřských škol, základních škol a školských zařízení a zpracovává změny zřizovacích listin
 • zabezpečuje vyhlašování a realizaci konkurzních řízení na obsazení ředitelů škol
 • připravuje podklady pro jmenování do funkce a stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
 • ve spolupráci se školami připravuje návrhy pro změny v zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení dle § 142-159 školského zákona
 • ve spolupráci s řediteli mateřských škol stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující kalendářní rok a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklým dle § 34 odstavec 2 školského zákona
 • provádí pravidelné kontroly mateřských škol, základních škol a školských zařízení MČ Praha 14 v oblasti své působnosti
 • koordinuje spolupráci mateřských škol, základních škol a školských zařízení v MČ Praha 14
 • vede evidenci a dokumentaci o mateřských školách, základních školách a školských zařízení
 • sleduje využívání kapacity mateřských škol, základních škol a školských zařízení
 • vyřizuje stížnosti a oznámení občanů na úseku školství
 • přijímá opatření na základě výsledků inspekční činnosti dle § 174 školského zákona
 • připravuje materiály pro jednání RMČ a ZMČ
 • připravuje podklady pro výroční zprávu o školství hl. m. Prahy
 • zpracovává návrhy na odměňování ředitelů mateřských a základních škol
 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými MŠMT ČR a krajskými normativy a předává je na MHMP
 • zpracovává a předkládá MHMP rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT ČR

Předešlé aktuality

Odbor životního prostředí

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Organizační členění: vedoucí odboru referentka-sekretářka odboru oddělení ochrany prostředí oddělení veřejného pořádku Popis činností Působí v samostatné působnosti na úseku přípravy podkladů pro zpracování programů tvorby a ochrany životního prostředí na území městské části: údržby veřejné zeleně, čistoty území, odvozu a likvidace komunálního odpadu, zajišťuje výkon alternativních trestů. Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci grantového řízení. Působí na úseku správy místního poplatku za zábor veřejných prostranství. Odbor v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesů, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, myslivosti, rybářství, ochrany

Zveřejněno: 4.2.2019
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor investiční

ODBOR INVESTIČNÍ Organizační členění: oddělení administrace investičních projektů oddělení investic asistent vedoucí/ho odboru oddělení projektového řízení

Zveřejněno: 23.3.2015
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor správy majetku

ODBOR SPRÁVY MAJETKU Prodej, pronájem a zatížení nemovitého majetku ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 (týká se zejména pozemků) svěření, bezúplatný převod nemovitého majetku pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku zřizování věcných břemen prodeje, nabývání a směny nemovitého majetku a vypořádání majetkových vztahů stanoviska z pozice vlastníka ke svěřenému majetku (souhlas se zřízením vjezdu na pozemek, přípojky inženýrských sítí apod.) agenda úseku územního rozvoje Životní situace v působnosti Odboru správy majetku Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14 Změna územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Zveřejněno: 23.3.2015
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Živnostenský odbor

ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR Organizační členění: oddělení registrace podnikatelů oddělení kontroly pracovník pověřený plněním funkce sekretariátu pracovník pověřený zastupováním vedoucí odboru Popis činností Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území městské části Praha 14 a území městské části Praha - Dolní Počernice, vyplývající ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Životní situace v působnosti Živnostenského odboru Evidence zemědělských podnikatelů Podnikání fyzických osob

Zveřejněno: 21.5.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor výstavby

ODBOR VÝSTAVBY Organizační členění: oddělení bytové a občanské výstavby oddělení územního rozhodování a povolování staveb zvlášť rozsáhlých oddělení průmyslových, vodohospodářských staveb, inženýrských sítí, pozemních komunikací a reklam   Popis činností Realizuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku stavebního úřadu podle stavebního zákona a podle vyhlášek s ním souvisejících, dále podle zákona o vodách a o pozemních komunikacích. Životní situace v působnosti Odboru výstavby: Stavební úřad Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) Vodoprávní úřad Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému

Zveřejněno: 21.5.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality