ÚMČ P14

Ohlášení hazardní hry

Odbor …

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení hazardní hry (ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu)

4. Základní informace k životní situaci

Při ohlašování se postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlášení provádí provozovatel tomboly (§ 6 odst. 1,2 zákona o hazardních hrách)

(1) Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze

a) Česká republika
b) právnická osoba, která má

 1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
 3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“),
 4. vlastní zdroje v minimální výši 2.000.000 EUR,
 5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
 6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“), a
 7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

(2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

a provozovatel turnaje malého rozsahu (§ 6 odst. 3 zákona o hazardních hrách), kterým může být pouze právnická osoba,

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání,
c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

U tombol s herní jistinou nad 200.000 Kč a u všech turnajů malého rozsahu musí ohlášení kromě obecných náležitostí dle správního řádu obsahovat (§ 107 zákona o hazardních hrách):

 • název a popis ohlašované hazardní hry
 • adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
 • herní plán
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

Za každou jednotlivou hru se podává samostatné ohlášení.

V souladu s ust. § 108 zákona o hazardních hrách může Úřad městské části Praha 14 provozování ohlašované hry zakázat, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách.

Tombola s herní jistinou do 200.000 Kč se neohlašuje (§ 105 zákona o hazardních hrách).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení provozování tomboly lze podat písemně v podatelně úřadu, datovou schránkou, e-mailem, poštou obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení místních daní a poplatků odboru řízení ekonomiky a školství Bratří Venclíků 1073, 5.patro, dveře č. 511 telefon: 225 295 401, Martina Skybová úřední hodiny: Pondělí a Středa 7:30-12:00 a 13:00-18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

———

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář Ohlášení hazardní hry nebo je k dispozici na oddělení místních daní a poplatků.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejméně 30 dnů před zahájením

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka ÚMČ  Praha 14: pmabtfa

Podatelna úřadu:podatelna@praha14.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

www.praha14.cz

22. Další informace

Další informace může podat kontaktní osoba (viz bod 9)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

26. Kontaktní osoba

Martina Skybová, tel.: 225 295 401, e-mail: martina.skybova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 1. 2024

28. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace