ÚMČ P14

Evidence zemědělských podnikatelů

Živnostenský odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Evidence zemědělských podnikatelů

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.
Právnická osoba – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby (např. jednatel), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

 • je plně svéprávná,
 • má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
 • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis do evidence zemědělských podnikatelů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Živnostenský odbor, Úřad m. č. Praha 14, Praha 9, Bratří Venclíků 1072:

Hana Rejmanová, referentka živnostenského odboru- kontakt 

Úřední hod. pondělí a středa 7.30 -18.00 (mimo úř. hod. po předchozí tel. domluvě).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v § 2f odst. 3 a 4 uvádí, jaké údaje musí obsahovat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

V odstavci 3 tohoto paragrafu jsou uvedeny náležitosti žádosti, je-li žadatelem o zápis osoba fyzická a v odstavci 4 náležitosti, jde-li o žádost osoby právnické. V obou případech se jedná o výčet taxativní a fyzická i právnická osoba jsou tedy povinny ve své žádosti uvést veškeré údaje v těchto ustanoveních zákona vyjmenované. Pokud by žádost všechny zákonem uvedené údaje neobsahovala, obecní úřad by žadatele musel vyzvat k doplnění chybějících údajů.

U fyzické osoby zákon požaduje mimo další také údaj o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby a zda u ní netrvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby. Je-li žadatelem právnická osoba, zákon požaduje údaj o zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby osob, které jsou jejím statutárním orgánem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem.

Úhrada správních poplatků:

 • hotově,
 • platební kartou,
 • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
 • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení – 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)

Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u Úřadu městské části Praha 14 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Proti příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odpor se podává u Úřadu městské části Praha 14. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Pokuty

21. Nejčastější dotazy

—————

22. Další informace

Pracoviště: Úřad m. č. Praha 14, živnostenský odbor, Praha 9, Bratří Venclíků 1072, 5. patro.
Úřední hodiny : pondělí a středa 7.30 – 18.00.
Podrobnější informace: Hana Rejmanová – 281 005 320.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

—————-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

Hana Rejmanová, referentka živnostenského odboru – kontakt

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

 1. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———