ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Evidence zemědělských podnikatelů

Živnostenský odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Evidence zemědělských podnikatelů

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.
Právnická osoba – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby (např. jednatel), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

  • je plně svéprávná,
  • má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
  • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis do evidence zemědělských podnikatelů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Živnostenský odbor, Úřad m.č. Praha 14, Praha 9, Bratří Venclíků 1073:

Bc. Lenka Veinlichová DiS tel.: 281 005 219
Hana Rejmanová tel.: 281 005 320

Úřední hod. pondělí a středa 7.30 -18.00 (mimo úř. hod. po předchozí tel. domluvě).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v § 2f odst. 3 a 4 uvádí, jaké údaje musí obsahovat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

V odstavci 3 tohoto paragrafu jsou uvedeny náležitosti žádosti, je-li žadatelem o zápis osoba fyzická a v odstavci 4 náležitosti, jde-li o žádost osoby právnické. V obou případech se jedná o výčet taxativní a fyzická i právnická osoba jsou tedy povinny ve své žádosti uvést veškeré údaje v těchto ustanoveních zákona vyjmenované. Pokud by žádost všechny zákonem uvedené údaje neobsahovala, obecní úřad by žadatele musel vyzvat k doplnění chybějících údajů.

U fyzické osoby zákon požaduje mimo další také údaj o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby a zda u ní netrvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby. Je-li žadatelem právnická osoba, zákon požaduje údaj o zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby osob, které jsou jejím statutárním orgánem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem.

Úhrada správních poplatků:

  • hotově v pokladně ÚMČ Praha 14,
  • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
  • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení – 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)

Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u Úřadu městské části Praha 14 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Proti příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odpor se podává u Úřadu městské části Praha 14. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  • Pokuty

21. Nejčastější dotazy

—————

22. Další informace

Pracoviště: Úřad m. č. Praha 14, živnostenský odbor, Praha 9, Bratří Venclíků 1073, 1. patro.
Úřední hodiny : pondělí a středa 7.30 – 18.00.
Podrobnější informace: Hana Rejmanová – 281 005 320.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

—————-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. 4. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———