ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Evidence zemědělských podnikatelů

3. Pojmenování (název) životní situace

Evidence zemědělských podnikatelů

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.
Právnická osoba – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby (např. jednatel), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

  • je plně svéprávná,
  • má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
  • pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis do evidence zemědělských podnikatelů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v § 2f odst. 3 a 4 uvádí, jaké údaje musí obsahovat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

V odstavci 3 tohoto paragrafu jsou uvedeny náležitosti žádosti, je-li žadatelem o zápis osoba fyzická a v odstavci 4 náležitosti, jde-li o žádost osoby právnické. V obou případech se jedná o výčet taxativní a fyzická i právnická osoba jsou tedy povinny ve své žádosti uvést veškeré údaje v těchto ustanoveních zákona vyjmenované. Pokud by žádost všechny zákonem uvedené údaje neobsahovala, obecní úřad by žadatele musel vyzvat k doplnění chybějících údajů.

U fyzické osoby zákon požaduje mimo další také údaj o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby a zda u ní netrvá jiná překážka týkající se provozování zemědělské výroby. Je-li žadatelem právnická osoba, zákon požaduje údaj o zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby osob, které jsou jejím statutárním orgánem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem.

Úhrada správních poplatků:

  • hotově,
  • platební kartou,
  • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
  • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení – 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)

Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

28. Popis byl naposledy aktualizován

  1. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno