ÚMČ P14

Matrika – Narození (v ČR)

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození (v ČR)

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR, provede zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte, popř. jeho zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 1. U dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů
  • oddací list,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
 2. U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka
  • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li vydán,
  • popřípadě další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
 3. U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
  • rodný list matky a otce dítěte,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
 4. U dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, jehož matce nebyly ani následně poskytnuty zdravotní služby, předloží jeden z rodičů kromě dokladů uvedených výše, další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.
 5. V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osoby, která žádá o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 čestným prohlášením rodičů, nebo jednoho z nich.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručení podkladů, nebo ústní oznámení o narození dítěte na příslušný matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Došlo-li k narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu ÚMČ Praha 14, bude žádost vyřizována na Úřadu městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro) v úředních hodinách, nebo po dohodě s matrikářkami – tel. 281 005 360, 337.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě doklad totožnosti, popřípadě další požadované doklady (viz bod 6).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o duplikát matričního dokladu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejpozději do 30 ti dnů od obdržení podkladů, popřípadě ústního oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška 424/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MV 207/2001 Sb.
 • Vyhláška 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

(Všechny zákony jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů.)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Je možné při narození dát dítěti dvě jména?
Ano, je to možné. Toto umožňuje § 18, odst. 2, z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů.

S partnerem čekáme dítě a nechceme uzavírat manželství, ale pouze určit otcovství dítěti. Kde a jak se to provádí?
Určení otcovství k nenarozenému se provádí souhlasným prohlášením rodičů, učiněným před matričním úřadem, nebo soudem.

Před dvěma měsíci jsem se rozvedla. Se svým nynějším partnerem čekáme rodinu. Můžeme u vás učinit prohlášení o určení otcovství?
Ne, nemůžete, jelikož ještě neuplynula lhůta 300 dnů od právní moci vašeho rozvodu. Za otce dítěte se bude v tomto případě považovat váš bývalý manžel.

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

ÚMČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———