ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Narození (v ČR)

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození (v ČR)

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo po obdržení podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR, provede zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte, popř. jeho zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 1. U dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů
  • oddací list,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
 2. U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka
  • prohlášení o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • rodný list,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li vydán,
  • popřípadě další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
 3. U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů
  • souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte,
  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti,
  • rodný list matky a otce dítěte,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  • občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán,
  • případně další doklady potřebné k zjištění, nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.
 4. U dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení, jehož matce nebyly ani následně poskytnuty zdravotní služby, předloží jeden z rodičů kromě dokladů uvedených výše, další doklady potřebné k prokázání skutečnosti, že matkou dítěte je žena, která je porodila.
 5. V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osoby, která žádá o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 čestným prohlášením rodičů, nebo jednoho z nich.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručení podkladů, nebo ústního oznámení o narození dítěte na příslušný matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě doklad totožnosti, popřípadě další požadované doklady (viz bod 6).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

——-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejpozději do 30 ti dnů od obdržení podkladů, popřípadě ústního oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01. 07. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.