ÚMČ P14

Podání stížnosti

Odbor právních a kontrolních činností

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání stížnosti

4. Základní informace k životní situaci

Nestanoveno

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která se domáhá ochrany subjektivních práv a chráněných zájmů, které souvisí zejména s občanskoprávními, obchodně právními a pracovněprávními úkony prováděnými orgány MČ Praha 14 nebo se vztahy mezi těmito orgány při výkonu samostatné působnosti.
Též podání, které svým obsahem nebo jeho částí poukazuje na osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojení s možným korupčním jednáním a oznámení, kterým fyzické nebo právnické osoby upozorňují ve vlastním zájmu na nesprávnou činnost orgánů městské části Praha 14, úřadu a právnických osob městskou částí Praha 14 zřízených či založených.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud stěžovatel požaduje odpověď na podanou stížnost musí uvést své jméno, příjmení a doručovací adresu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost lze doručit v písemné formě poštou, osobně do podatelny úřadu, prostřednictvím datové schránky úřadu, e-mailem, případně telefonicky či při osobní návštěvě úseku kontroly a stížností odboru právních a kontrolních činností, kde bude se stěžovatelem sepsán zápis o ústně podané stížnosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Stížnosti eviduje a vyřizuje úsek kontroly a stížností odboru právních a kontrolních činností.
Bc. Soňa Mrvová, tel: 225295247, e-mail: sona.mrvova@praha14.cz
Jarmila Lískovcová, tel: 225295252, e-mail: Jarmila.liskovcova@praha14.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Individuální, dle obsahu stížnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář pro podání stížností neexistuje. Stížnost lze napsat na čistý papír.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyřizování stížností není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stížnost, jejíž vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu či organizace, musí jí být postoupena k vyřízení do 5 dnů ode dne jejího doručení ÚMČ Praha 14.

Stížnost, která nevyžaduje šetření nebo vyžádání stanoviska více odborů, musí být vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení.

Stížnost, kterou nelze vyřídit do 10 dnů ode dne jejího doručení, nebo stížnost, která vyžaduje šetření na místě a ověřování věcí u jiných odborů úřadu, popř. orgánů, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech, a to jen s písemným souhlasem tajemnice ÚMČ Praha 14 ve věcech státní správy nebo starosty městské části Praha 14 ve věcech samosprávy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle obsahu stížnosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle obsahu stížnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem!)
podatelna@praha14.cz (ostatní zásilky)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (§ 68 odst. 2 písm. e) a § 94 odst. 1 ) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 175)

18. Jaké jsou související předpisy

Směrnice QS 83-01 Přijímání evidence a vyřizování stížností oznámení a podnětů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky neexistují. Pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může podat, dle obsahu stížnosti ve věcech státní správy, stížnost nadřízenému orgánu, což je ve většině případů příslušný odbor Magistrátu hl.m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.praha14.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Stížnosti, jejichž obsah není v kompetenci ÚMČ Praha 14 nebo městské části Praha 14 je vhodné zaslat přímo kompetentním orgánům.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, odbor právních a kontrolních činností, úsek kontroly a stížností.

26. Kontaktní osoba

Bc. Soňa Mrvová, tel: 225295247, e-mail: Sona.Mrvova@praha14.cz
Jarmila Lískovcová, tel: 225295252, e-mail: Jarmila.Liskovcova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 3. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———