ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Podnikání fyzických osob

3. Pojmenování (název) životní situace

Podnikání fyzických osob

4. Základní informace k životní situaci

Zdejší živnostenský odbor vyřizuje agendu podnikatelů, jejichž podání bylo učiněno na zdejším živnostenském odboru, popř. mu bylo doručeno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Tzn. služeb živnostenského odboru může využít kdokoliv, bez ohledu na adresu pobytu, bydliště, nebo sídla.

Fyzická osoba může provozovat živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.

Živnosti ohlašovací:

 • volná – obory činností jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu; není podmínkou odborná způsobilost,
 • řemeslné – jsou uvedeny v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost dle § 21 (22) živnost. zákona
 • vázané – jsou uvedeny v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost uvedená v této příloze nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Živnosti koncesované:

 • jsou uvedeny v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost s dalšími podmínkami, které jsou stanoveny v této příloze nebo jsou upraveny zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – osobně, případně zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • bezúhonnost

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Podáním ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi u živnostenského odboru nebo kontaktního místa veřejné správy. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR.
 • Podáním prostřednictvím „Elektronické podání“ – RŽP (rzp.cz).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi následující doklady:

 • je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydá-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocený doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 • je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce;
 • u ohlašovací řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující její odbornou způsobilost; případně odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku závodu zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor posta čí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odp. zást. prohlášení osobně před živn. úřadem, (nikdo nesmí vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele),
 • doklad o zaplacení správního poplatku,

Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena. Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR.Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem. Úhrada správních poplatků:

 • hotově,
 • platební kartou,
 • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
 • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vyřízení živnosti ohlašovací
– do 5 pracovních dnů ode dne podání ohlášení živnosti.Lhůta k vyřízení žádosti o koncesi
– max. 60 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

U koncesované živnosti odpovědný zástupce (je-li ustanoven).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem. Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

28. Popis byl naposledy aktualizován

 1. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno