ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Podnikání právnických osob

3. Pojmenování (název) životní situace

Podnikání právnických osob

4. Základní informace k životní situaci

Zdejší živnostenský odbor vyřizuje agendu podnikatelů, jejichž podání bylo učiněno na zdejším živnostenském odboru, popř. mu bylo doručeno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Tzn. služeb živnostenského odboru může využít kdokoliv, bez ohledu na adresu sídla popř. umístění org. složky.

Právnická osoba může provozovat živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.

Živnosti ohlašovací:

 • volná – obory činností jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu; není podmínkou odborná způsobilost,
 • řemeslné – jsou uvedeny v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost dle § 21 (22) živnost. zákona,
 • vázané – jsou uvedeny v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost uvedená v této příloze nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Živnosti koncesované:

 • jsou uvedeny v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost s dalšími podmínkami, které jsou stanoveny v této příloze nebo jsou upraveny zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba – osoba oprávněná za právnickou osobu jednat (např. jednatel), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Založení nebo zřízení právnické osoby, splnění všeobecných a zvláštních podmínek stanovených živnostenským zákonem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Podáním ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi u živnostenského odboru nebo kontaktního místa veřejné správy. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR.
 • Podáním prostřednictvím „Elektronické podání“ – RŽP (rzp.cz).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Živnostenský odbor, Úřad m. č. Praha 14, Praha 9, Bratří Venclíků 1072, 5. patro.

Jana Císová (vedoucí) S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž kontakt
Iveta Bernardová (referentka) A, B, C, D, Ď, E, F, G, CH, I, J, K kontakt
Zdenka Tomanová (referentka) L, M, N, O, P, Q, R, Ř kontakt

Úřední hod. pondělí a středa 7.30 -18.00 (mimo úř. hod. po předchozí tel. domluvě)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydá-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle §8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
 • je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
 • u řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor posta čí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR. Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem.Úhrada správních poplatků:

 • hotově,
 • platební kartou,
 • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
 • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníLhůta k vyřízení živnosti ohlašovací
– do 5 dnů pracovních ode dne podání ohlášení živnosti.Lhůta k vyřízení žádosti o koncesi
– max. 60 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

U koncesované živnosti odpovědný zástupce (je-li ustanoven)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u Úřadu městské části Praha 14 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.Proti příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odpor se podává u Úřadu městské části Praha 14. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Pokuty
 • Pozastavení provozování živnosti
 • Zrušení živnostenského oprávnění

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Níže uvedené úkony řešit na pracovišti živnostenského odboru, příp. zaslat podání poštou

 • Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi právnické osoby
 • Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Přerušení provozování živnosti
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
28. Popis byl naposledy aktualizován

 1. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno