ÚMČ P14

Podnikání právnických osob

Živnostenský odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Podnikání právnických osob

4. Základní informace k životní situaci

Zdejší živnostenský odbor vyřizuje agendu podnikatelů, jejichž podání bylo učiněno na zdejším živnostenském odboru, popř. mu bylo doručeno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Tzn. služeb živnostenského odboru může využít kdokoliv, bez ohledu na adresu sídla popř. umístění org. složky.

Právnická osoba může provozovat živnosti ohlašovací a živnosti koncesované.

Živnosti ohlašovací:

 • volná – obory činností jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu; není podmínkou odborná způsobilost,
 • řemeslné – jsou uvedeny v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost dle § 21 (22) živnost. zákona,
 • vázané – jsou uvedeny v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost uvedená v této příloze nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Živnosti koncesované:

 • jsou uvedeny v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu a podmínkou je odborná způsobilost s dalšími podmínkami, které jsou stanoveny v této příloze nebo jsou upraveny zvláštními právními předpisy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba – osoba oprávněná za právnickou osobu jednat (např. jednatel), příp. zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Založení nebo zřízení právnické osoby, splnění všeobecných a zvláštních podmínek stanovených živnostenským zákonem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Podáním ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi u živnostenského odboru nebo kontaktního místa veřejné správy. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR.
 • Podáním prostřednictvím „Elektronické podání“ – Registrační formulář.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
Živnostenský odbor

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Živnostenský odbor, Úřad m. č. Praha 14, Praha 9, Bratří Venclíků 1072, 5. patro.

Jana Císová (vedoucí) S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž kontakt
Iveta Bernardová (referentka) A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, J, K kontakt
Zdenka Tomanová (referentka) L, M, N, O, P, Q, R, Ř kontakt

Úřední hod. pondělí a středa 7.30 -18.00 (mimo úř. hod. po předchozí tel. domluvě)>

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; nevydá-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle §8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
 • je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
 • u řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném MPO ČR. Formuláře si můžete vyzvednout osobně na živnostenském odboru, popř. je najdete na stránce ŽO.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přehled správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za úřední úkony vykonávané živnostenským odborem.Úhrada správních poplatků:

 • hotově,
 • platební kartou,
 • poštovní poukázkou na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 379,
 • bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 14, č.ú.: 19-9800050998/6000, KS 308.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníLhůta k vyřízení živnosti ohlašovací

– do 5 dnů pracovních ode dne podání ohlášení živnosti.Lhůta k vyřízení žádosti o koncesi
– max. 60 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

U koncesované živnosti odpovědný zástupce (je-li ustanoven)

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.Ohlašovatel není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly, po 1. lednu 2015, již připojeny k některému z ohlášení, některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Adresa elektronické podatelny úřadu: posta@praha14.cz (pouze pro zásilky, opatřené el. podpisem!)Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odvolání se podává u Úřadu městské části Praha 14 a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.Proti příkazu lze podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Odpor se podává u Úřadu městské části Praha 14. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Pokuty
 • Pozastavení provozování živnosti
 • Zrušení živnostenského oprávnění

21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon. Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22; živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak a živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.

§ 21 odst. 1: Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

§ 22: Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe, nebo
e) vykonání šestileté praxe v oboru.

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu. Doklady prokázání odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky živnostenského odboru, ÚMČ Praha 14, oddělení registrace podnikatelů.

Mohu provozovat řemeslnou nebo vázanou živnost, když nesplňuji odbornou způsobilost? Chybí mi praxe.

Ano můžete, musíte však ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Jakým dokladem mám prokázat vztah k sídlu?

Živnostenský zákon tyto doklady přímo nespecifikuje. Jedná se však zejména o nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním prostor, popř. jiný doklad.

22. Další informace

Pracoviště: Úřad m. č. Praha 14, živnostenský odbor, Praha 9, Bratří Venclíků 1072, 5. patro. Úřední hodiny : pondělí a středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 18:00. Podrobnější informace: Jana Císová – 281 005 300.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

24. Související životní situace a návody

Níže uvedené úkony řešit na pracovišti živnostenského odboru, příp. zaslat podání poštou

 • Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi právnické osoby
 • Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Přerušení provozování živnosti
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

Monika Trösterová, referent pověřený funkcí sekretariátu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2. 2023

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 2. 2023

29. Datum konce platnosti popisu

nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Živnostenský zákon § 45a odst. 2: právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Oznámit může též změnu údajů uvedených v přihláškách nebo oznámeních.

Živnostenský zákon § 45b odst. 1: právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů.

Živnostenský zákon § 45b odst. 2: právnická osoba může na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahující  se registraci k dani z příjmů.