ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ohlášení hazardní hry

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení hazardní hry (ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu)

4. Základní informace k životní situaci

Při ohlašování se postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlášení provádí provozovatel tomboly (§ 6 odst. 1,2 zákona o hazardních hrách)

(1) Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze

a) Česká republika
b) právnická osoba, která má

 1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
 3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán“),
 4. vlastní zdroje v minimální výši 2.000.000 EUR,
 5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
 6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“), a
 7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

(2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

a provozovatel turnaje malého rozsahu (§ 6 odst. 3 zákona o hazardních hrách), kterým může být pouze právnická osoba,

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání,
c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

U tombol s herní jistinou nad 100.000 Kč a u všech turnajů malého rozsahu musí ohlášení kromě obecných náležitostí dle správního řádu obsahovat (§ 107 zákona o hazardních hrách):

 • název a popis ohlašované hazardní hry
 • adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
 • herní plán
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

Za každou jednotlivou hru se podává samostatné ohlášení.

V souladu s ust. § 108 zákona o hazardních hrách může Úřad městské části Praha 14 provozování ohlašované hry zakázat, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách.

Tombola s herní jistinou do 100.000 Kč se neohlašuje (§ 105 zákona o hazardních hrách).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení provozování tomboly lze podat písemně v podatelně úřadu, datovou schránkou, e-mailem, poštou obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení místních daní a poplatků odboru řízení ekonomiky a školství
Bratří Venclíků 1073, 5.patro, dveře č. 511
telefon: 225 295 401, Martina Skybová
úřední hodiny: pondělí a středa 7:30-12:00 a 13:00-18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

———–

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář Ohlášení hazardní hry nebo je k dispozici na oddělení místních daní a poplatků.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

————-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejméně 30 dnů před zahájením

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

————

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz , Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:

posta@praha14.cz   (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem!)

podatelna@praha14.cz   (ostatní zásilky)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—————

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

—————

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. 1. 2022

28. Datum konce platnosti popisu

———