ÚMČ P14

Státní občanství – Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.

4. Základní informace k životní situaci

K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat státní občan cizího státu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud splňuje následující podmínky:

  • má na území České republiky povolen trvalý pobyt
  • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky
  • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, avšak je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2014) starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí státního občanství taktéž.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Cizí státní občan učiní prohlášení o nabytí státního občanství ČR před úřadem podle místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na krajském úřadě, v Praze u úřadů městských částí, v Ostravě, Brně a Plzni na magistrátech těchto měst podle místa trvalého pobytu. Je-li prohlášení činěno v cizině, je příslušný zastupitelský úřad ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro), v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • rodný list,
  • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera,
  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
  • doporučuje se v rámci urychlení řízení předložit doklady, které prokazují pobyt prohlašovatele a jeho délku na území ČR a popřípadě i jeho pobyty v zahraničí. Pokud tyto doklady nebudou předloženy, Úřad m.č. Praha 14 si   vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra – OAMP, které ověří délku povoleného trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky,
  • doklady potvrzující vzdělání, popř. zaměstnání na území České republiky (vysvědčení, pracovní smlouvy).

Pokud jsou shora uvedené doklady vystavené orgány cizího státu, předkládají se s potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí být opatřeny úředním překladem do ČJ s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce. Shora uvedené doklady se předkládají v originále.

Totožnost, státní občanství a bydliště prokazuje prohlašovatel cestovním pasem a průkazem   o povolení k pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře na prohlášení jsou k dispozici na krajském úřadě, v Praze u úřadů městských částí, v Ostravě, Brně a Plzni na magistrátech těchto měst.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně 60 dnů od učinění prohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Zatím nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí prohlášení lze podat prostřednictvím úřadu městské části, který ve věci rozhodl, na Magistrát hlavního města Prahy. Rozhoduje-li krajský úřad lze odvolání podat prostřednictvím tohoto úřadu na Ministerstvo vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Příslušné informace jsou také na stránkách Ministerstva vnitra. Bližší informace získáte na oddělení státního občanství a matrik kteréhokoli úřadu městské části v Praze nebo krajského úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Prohlášení o nabytí státního občanství § 31 zák. č. 186-2013 Sb.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225 295 337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225 295 360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———